Una filipica: “paisage” o “païsage” (i II) / Antoni Fontelles

11/11/2019

            Per si no havia quedat clar d’a ón procedix la copia de l’error, ara, en el següent quadro, he posat les paraules d’uns atres diccionaris de la tendencia catalanista... (els simbols usats son els mateixos, el DIEC2 es el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans i el DNV es el Diccionari normatiu valencià, la consulta d’este dos obres, en linea, es feu el 11-5-19)

 

Ferrer / Giner (1956)

Ferrer (1970)

Alcover-Moll

DIEC2 (en linea)

DNV / AVLl (en linea)

beduï

beduí

beduí

beduí

beduí

beduí

beduïna

+

+

beduina

+

+

beduïnitat

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

genuï

genuí

genuí

genuí

genuí

genuí

genuïnes

+

+

+

+

+

genuïnitat

-

-

-

+

+

genuïnisme

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

païs

país

país

país

país

país

països

+

-

+

+

-

païsa

paisà

paisà

paisà

paisà

paisà

païsage

paisatge

paisatge

paisatge

paisatge

paisatge

païsagiste

paisatgista

paisatgista

paisatgista

paisatgista

paisatgista

païsagistic

-

-

paisatgístic

paisatgístic

paisatgístic

païsanage

paisanatge

paisanatge

paisanatge

paisanatge

paisanatge

apaïsar

-

+

-

-

-

apaïsat

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

raïl

+

rail

+

+

+

raïlam

-

-

+

-

+

raïlamenta

-

-

+

-

-

 

 

 

 

 

 

raïm

+

+

+

+

+

raïmet

-

+

-

+

+

raïmer

+

-

+

-

+

arraïmar

-

+

+

+

+

enraïmar

+

-

+

-

-

 

 

 

 

 

 

roïn

roí

roín

roín

roí

roín

roïna

+

+

+

+

+

roïndat

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

sarraï

sarraí

sarraí

sarraí

sarraí

sarraí

sarraïns

+

+

+

+

+

sarraïnesc

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

veï

veí

veí

veí

veí

veí

veïnat

+

+

+

+

+

veïnal

+

+

+

+

+

aveïnar

+

+

+

+

+

aveïnament

+

+

+

+

+

circumveï

circumveí

circumveí

circumveí

circumveí

circumveí

circumveïnal

-

-

-

-

-

conveïnat

-

-

-

-

-

 

            Es pot comprovar que l’unica diferencia entre les families de paraules es troba en “país”.

            I per a l’espai religios de “Últimas preguntas”, que ya no se si fan en TVE, quedaran ¿quí revisà el DRACV92 i qui feu la cagada-catalanada en el DRACV04?, ¿cóm s’explica que tots els termens en estructura vocalica identica tinguen hiat, front a ‘país’ / ‘païs’, nomes esta familia, que oferix hiat en el primitiu pero diftonc en els derivats?, la regla de la nova gramatica de la RACV-LRP (p. 48) ¿no diu que “Els derivats d’estes formes [ve-í, ro-ïn, pe-üc, co-ï-a] tampoc formen diftonc, encara que deixen de ser tònics: ve-ï-nat, a-rro-ï-nar, pe-ü-quet [¿i el derivat de ‘coïa’?]”?, ¿quína fonetica experimental avala “pai-sa-ge” en diftonc i “a-pa-ï-sat” en hiat?, ¿l’explicacio no sera molt mes senzilla?, quan l’agrupacio vocalica pert la tonicitat... es forma un diftonc en l’elocucio normal (en tots els casos que porten dieresis: “ve-ï” - “vei-nat”, “ra-ïm” - “rai-mer”, “ge-nu-ï” - “ge-nui-ni-tat”). Una distincio, hiat o diftonc, casi imperceptible, o imperceptible total per als llecs i per als parlants natius –yo, per eixemple–, com supon, molt encertadament Josep Lacreu en Pren la paraula (2017: 83). I no es l’unic.

            Se m’oblidava, la meua proposta sería deixar la dieresis nomes per a pronunciar la u (‘següent’, ‘qüestio’) i estudiar detengudament l’aplicacio o supressio en els hiats (¿acas un natiu pronunciarà ‘véinat’ o ‘veínat’ si veu escrit ‘veinat’?).

            N. b. ‘filipica’: discursos o arengues de Demostenes contra Filip, rei de Macedonia; per extensio, qualsevol text, oral o escrit, contra algu o contra una institucio.

 

 

 

            Imagens: Pixabay-Nicola Giordano i Elisa Riva

 

Antoni Fontelles