Declaracio de Principis d'Accio Nacionalista Valenciana

1.- Territori.- El territori Valencià es correspon al que comprén l’actual Comunitat Autonoma de Valencia, sense renunciar mai ad aquells dominis que historicament formaren part del Regne de Valencia i que la divisio provincial espanyola deixà fora de la nostra demarcacio.

2.- Simbols.- Els simbols que nos representen a tots els valencians son La Real Senyera i l’Himne valencià.

La Real Senyera es caracterisa per dur quatre barres roges i cinc grogues, rematades per una barra roja que dona peu a una franja blava damunt de la qual resalta la corona real desplegada, junt l’asta.

L’Himne valencià es correspon en l’himne acceptat com a Oficial per la Comunitat Autonoma de Valencia. En musica original del mestre Serrano i lletra del poeta Thous.En Accio Nacionalista Valenciana acceptem que, a titul personal i d’acort en la consciencia de cadascu, es varien les estrofes que fan referencia a la sumissio a Espanya, canviant-les per unes atres en contingut mes reivindicatiu.

3.- Llengua.- La llengua valenciana es la nostra major ensenya distintiva. Sent l’emblema que nos fa diferents i reconeguts pels demes com a valencians. Sense menyspreu de la llengua castellana que tambe forma part del nostre patrimoni, cal potenciar i incentivar l’us de la llengua valenciana, per trobar-se en situacio de desventaja i en perill de desaparicio a causa dels continus atacs absorbicionistes de les llengues veïnes.

Com a valencians, es nostre deure coneixer les dos llengues per igual. Com a valencianistes posarem especial atencio al conreu i recuperacio del valencià en tots els ambits de la societat valenciana.

La llengua valenciana es una llengua autoctona, que des del seu orige els valencians hem considerat nostra i  li hem donat el nom de llengua valenciana.

Rebugem en contundencia i rotunditat que la llengua valenciana forme part d’una atra comunitat llingüistica en calitat de dialecte o variant, per mes que esta atra comunitat llingüistica haja basat la seua normativa en gran part en els nostres classics, adoptant-los com a propis. L’independencia de la Llengua Valenciana queda fora de tot dubte i discusio.

4.- Cultura.- La riquea cultural del regne de Valencia es extensa i prolifica. Les nostres costums i tradicions formen part de la nostra identitat com a poble. Nos identifiquen i nos fan diferents. El poble valencià te costums diferents tan gastronomiques, com tradicionals, com deportives, com folkloriques dels pobles que formaren part de la conquista del Regne musulma de Valencia. Som un poble en identitat propia i cultura propia.

 

 

 

 1. Compromis de llealtat.-

  a)Normativa

  Els valencianistes no reconoguem una atra autoritat llingüistica que la que emane de la Seccio de Llengua de l’Institu d’Estudis Valencians. Adoptant com a uniques normes valides per a la codificacio del valencià les arreplegades en les Normes d’El Puig consensuades, anteriors a l’escisio feta per la racv. La seccio de llengua referida podra millorar i pulir les normes quan les circunstancies siguen favorables a tal variacio.

  Declarem en rotunditat que la llengua valenciana no forma part d’una atra comunitat llingüistica i menys encara en grau d’inferioritat. La pretesa unitat de la llengua es una entelequia maquinada per a apropiar-se del patrimoni llingüistic valencià.

  b)Territori

  Els valencians mai hem format part dels quimerics Païssos Catalans, entre unes atres coses perque mai varen existir. El regne de Valencia pertanygue a la Corona d’Arago com a Estat independent. En Lleis propies (els Furs), eixercit propi i moneda propia.

  Nos comprometem a fer tot lo possible per a impedir ser absorvits o formar part de modo alguno d’esta entelequia.

  c)Funcio Publica

  Renuncia expressa a beneficiar-se economicament per l'eixercici de carrecs publics o politics mes enlla de les retribucions implicites al carrec desempenyat.

  La nostra es funcio de servidors publics. Estem per a servir al poble, no per a servir-nos d’ell.

  Tots els nostres actes aniran encaminats al major benefici del Regne de Valencia i mai en benefici propi.

  Aquells que contravingueren este principi es comprometen de bestreta a tornar tot el benefici rebut i a cessar immediatament en el carrec o carrecs que desempenyaren.

   

   

Per la present em compromet en fermea a respectar i fer respectar cadascuna de les disposicions d’este document, i declare que asumixc com a meues les afirmacions que en ell es fan. (Declaracio de Principis d’Accio Nacionalista Valenciana).