Programa Electoral Eleccions Europees

PROGRAMA ELECTORAL EUROPEU 

PROYECTE D'ACCIO NACIONALISTA VALENCIANA

 

Propostes:

Idees generals

1. Tipo d'Europa que volem: Una Europa Federal que garantise les identitats dels pobles (llengua i cultura)

2. Reafirmar-nos com a Nacio dins d'Europa, prenent el compromis en els Drets dels Pobles i Nacions historiques a una articulacio institucional en l'Unio Europea.

Institucions europees

3.Unitat politica europea d'equilibri de forces interiors (trencar el monopoli alema), donant al Parlament europeu la rellevancia que li pertoca.

4. Dur una politica de conscienciacio de l'importancia de les decisions que es prenen en Europa.

5. Reforçar la figura del Banc Central Europeu per a evitar els malifets de l'ultima crisis. Creacio d'un servici europeu de control i supervisio financera.

6. Llistes obertes per a la Comissio, triant directament als seus membres. Lligada ad esta idea està el considerar el territori europeu com a circumscripcio unica, permetent votar a candidats d'uns atres països independentment del païs pel qual es presenten.

7. En pro de la democracia de les institucions europees ACNV propon substituir el sistema d'unanimitat per la majoria simple o qualificada, segons el tema a tractar. Aixo faria mes dinamica la politica europea de presa de decisions.

8.Exigir eixercir el dret a vet en les politiques que perjudiquen als interessos valencians. Actualment este dret no s'està eixercint suficientment de manera que no nos favorix, sobretot en lo referit a politica d'importacions de productes estrangers (arros i taronges). ACNV defendrà una politica agricola comuna europea que preserve i atenga al sector agricola valencià basat en la calitat, els metodos de produccio artesanals i el desenroll de la riquea productiva de tot el seu territori. Donat que la agricultura es un sector estrategic considerem que se deu de rectificar la tendencia a disminuir les despeses agricoles referents a les ajudes a la agricultura en el presupost comunitari.

9. Creacio d'una policia europea que coordine les policies estatals. A modo d'una Interpol, pero a nivell europeu.

10. Llegislacio fronteriça comunitaria per a tots els països membres.

11. Una posicio igualitaria davant de l'immigracio.

12. Unificar els criteris de la Seguritat Social i de les prestacions entre països membres.

13. Potenciacio de les energies renovables i alternatives, i procedir a una progressiva desvinculacio de les energies brutes, substituint-les per energies ecologiques.

14. ACNV reclamarà que l’Iniciativa Ciutadana Popular necessite un numero de ciutadans que l'apoyen sensat i assequible per les iniciatives populars, rebaixant la quantitat a 100.000 persones en pro de la participacio ciutadana.

Economia

15.Trencament dels monopolis energetics, potenciant la varietat d'empreses i l'autoconsum (cas de plaques solars en els sostres i minicentrals electriques). En aço es potencien chicotetes empreses de produccio energetica.

16.Normativa europea que llimite el sou dels banquers.

17. Que se llimiten les clausules de rescissio de contracte en el cas de banquers, de manera que s'evite el blindar els sous que ells mateixa es posen.

18.Unificacio del salari minim europeu interprofessional i taules salarials unificades.

19.Assitencia sanitaria universal.

20.Unificacio del sistema de subsidis de desocupacio.

21. Armonisacio de les politiques fiscals. Per a que desaparega el 'dumping' social.

22. Emissio d'eurobonos garantisats per tots els països de la zona euro.

23.Unificacio dels registres de patents dins de la UE (Unio Europea).

24. Taxa Tobin als moviments especulatius.

Infraestructures

25. Enfortiment de les infraestructures del transport. En lo referit a la conexio en Europa per alta velocitat (AVE) pel tunel Canfranc.

26. Revisio de la politica de la xarcia transeuropea de transport (RTE-T)

27. Supressio dels peages de les autopistes que conecten el territori valencià en Europa.

28. Potenciacio dels ports valencians com a ports europeus.

Politica Exterior

29. Creacio d'un "servici europeu d'accio exterior" (servici diplomatic europeu), segons el tractat de Lisboa, al front del qual hi haura un ministre d'assunts exteriors per a representar a l'Unio Europea en assunts a curt plaç i donar mes visibilitat a l'Unio Europea.

30. El desenroll d'una politica exterior i de seguritat comuna.

31. Enfortiment de l'articulacio precisa i adequada de la defensa dels interessos de la Nacio Valenciana.

Mig Ambient

32. Promoure una politica comuna que lluite contra el canvi climatic i promoga el desenroll sostenible.

33. Apostem pel 20-20-20 per al 2020 o reduccio del 20% dels gasos d'efecte hivernacul, un 20% de millora de l'eficiencia energetica i un consum d'energies renovables del 20%.

34. Proteccio dels parages naturals valencians integrant-los dins d'una xarcia de parages naturals europeus protegits.

Sector primari

35. Posar fi a l'anarquia de subvencions agraries en virtut de les quals un agricultor valencià pot plantar cep en subvencio europea i al poc de temps pot arrancar les vinyes en subvencio europea.

36. ACNV defen una agricultura valenciana de regadiu, destinada a l'exportacio (taronja i arros); i la recuperacio i potenciacio de les zones d'interior de secà reconeixent-les com a zones desfavorides i rebent per este motiu ajudes que li permeten contribuir al manteniment de l'agricultura en estes arees.

37. ACNV potenciarà un espai agricola valencià lliure de transgenics.

38. Apoyar qualsevol mida tendent a recuperar els recursos sobreexplotats de la costa valenciana.

39. ACNV promourà que se reconega el dret als valencians i demes ents subestatals a decidir sobre la seua politica agricola.

40. Revisio de les quotes d'importacio de citrics i arros, i potenciacio de la produccio europea.

41. Establiment d'un etiquetat especial per als productes que en alguna fase de la seua produccio hagen segut modificats geneticament.

42. Ajudes comunitaries per a promoure el consum de proximitat.

43. Promoure la llegislacio per a evitar els abocaments en la mar i obligar-los a acodir als recints adequats a on puguen retirar els residus contaminants.

Immigracio

44. En ACNV advoquem per la redistribucio proporcional per tots els territoris europeus d'aquells immigrants illegals que la UE no permet repatriar.

45. ACNV potenciarà l'adopcio de politiques d'actuacio conjuntes a l'hora de vigilar les fronteres.

Investigacio

46. S'ha de potenciar el I+D+I en tots els estats europeus, per a que els investigadors propis puguen desenrollar la seua activitat i potencial, i les seues investigacions puguen revertir en el territori que els ha format.

Cultura

47. ACNV promourà iniciatives que reforcen la diversitat cultural de l'Unio Europea, posant especial atencio al fet autocton i singularitat de la cultura valenciana.

48. Se posarà especial emfasis en la proteccio a les arts creatives autoctones, sobretot les mes tradicionals (musica, ball, llibres).

49. Restitucio al seu lloc d'orige els bens culturals i patrimoni cultural furtat.

50. Defendre els interessos propis de la cultura valenciana, especialment en qualsevol classe de confusio que es produixca entre cultures.
51. Difondre la cultura valenciana com a patrimoni cultural europeu, exigint el mateix tractament que tenen les atres cultures europees.
52. Reduccio de l'IVA en els productes culturals (llibres, entrades...)

Diversitat llingüistica

53. ACNV defen el reconeiximent de la llengua valenciana com a llengua oficial en el si de l'Unio Europea, al mateix nivell que les demes llengües oficials.

54. Fer vore als Estats l'estat actual de la llengua valenciana i del conflicte artificial creat per uns atres pobles.
55. Que la versio en Normes d'El Puig de les normes de la UE adoptades en codecisio apareguen en el portal de Dret de l'UE en Internet (sistema Eur-Lex).

56. Que les despeses derivades de la traduccio dels diferents texts siguen soportades pel Govern de l'Estat.

57.Modificacio del regim llingüistic europeu, en la finalitat de que els parlamentaris valencians puguen utilisar la Llengua Valenciana en les seues relacions en el Parlament. ACNV Demanarà la possibilitat de fer us del valencià en els plens del Parlament europeu.

Treball

58. ACNV propondra llegislacions europees que propicien i generalisen cursos de formacio professional a realisar en les empreses que oferixquen els treballs.

59. Aixina mateixa ACNV propiciarà llegislacions Europees que incentiven la contractacio de treball estable per mig de descontes en les cotisacions a la seguritat social per als contractes de duracio superior a tres anys.

En ACNV considerem pernicios el separar per edats les ajudes als desocupats per a trobar treball, pensem que s'ha de fer un pla global per a tots els desempleats que no contemple discriminacions per rao d’edat ni condicio.

60. Establiment d’un pla Europeu contra el desocupament complementari dels plans estatals.

61. ACNV promoura lleis d’ambit europeu que garantisen l’igualtat salarial entre homens i dones.

62. ACNV espentarà politiques de promocio de treball per a colectius vulnerables en provabilitats d’exclusio social, en especial atencio als malalts i discapacitats.

63. ACNV promoura la llegislacio europea necessaria que garantise el bon funcionament dels interlocutors socials per a evitar el frau, malifetes, abusos de poder, i protegir a les capes mes debils de la societat. Implantant el principi de transparencia.

Educacio

64. Homologacio dels tituls a nivell europeu.

65. Posar el programa Erasmus Plus a l’alcanç de tots els ciutadans valencians independentment dels seus ingressos, de manera que les subvencions arriben al principi del curs i no a mitat o a finals com ve succeint fins ara en molts casos.

66. Llegislacio a nivell europeu que obligue l’ensenyança d’idiomes estrangers des dels primers cursos.

67. Homologacio dels nivells de llengua estrangera a nivell europeu.

68. Unificar el sistema europeu d’ensenyança, i promoure una educacio civica que potencie el sentiment de integracio en l'Unio Europea i el respecte a les nacions i pobles d’Europa.

Turisme

69. Promoció i la comercialisacio dels destins turistics valencians i europeus. Promoure ajudes als destins turistics consolidats.
70. Favorir les infraestructures turistiques (aeroport intercontinental, potenciar els ports maritims valencians, xarcies ferroviaries de calitat) per a facilitar la vinguda i l'acomodacio dels turistes.
71. Desenroll dels programes especifics d’agroturisme i del turisme natural (interior valencià) i en general de totes les zones naturals europees.
72. Programes de promocio i proteccio dels parages naturals.
73. Apoyo a la formacio d'alumnat en hosteleria, en l'objectiu de tindre a professionals ben formats.
Industria (mides de reindustrialisacio)
74. Promoure l'adopcio de mides eficaces per a posar fre a la deslocalisacio de la produccio industrial europea fora del territori de l'Unio.

75. Increment de la dotacio del FEAG (Fondo Europeu d'Adaptacio a la Globalisacio) i que se permeta que una part puga destinar-se a mides que favorixquen la reindustrialisacio de territoris el mercat laboral dels quals s'haja deteriorat, com es el cas valencià.

Tecnologia

76. Modernisacio de l'administracio publica digitalisant tota l'informacio i els tramits.

77. Implantacio de software lliure en l'administracio publica i centres publics potenciant el soport informatic local.

78. Millora de les comunicacions entre Europa, garantisant la neutralitat de la ret i de les companyies de telecomunicacions.

<<< Tornar a l'Index