Un mig ambient per al present i per a les futures generacions

107. Regeneracio dels boscs valencians. Creem que la reforestacio forestal es un deure que en tenim en el nostre Regne de Valencia. La reforestacio dels boscs valencians es crucial per a mantindre l´aigua en els rius, promoure les plujes que tant necessita l´agricultura valenciana, i per a fer mes habitable la nostra terra. En este sentit considerem que hi ha dos llinees d’actuacio depenent de si parlem de bosc public o bosc privat. En el bosc public l’Administracio valenciana velara i per la neteja i reposicio dels elements naturals, atenent a l’autoctonia de la vegetacio i al seu sosteniment. Tambe posara especial atencio al manteniment i supervivencia de les especies animals autoctones. En els boscs privats l’Administracio valenciana incentivara i subvencionara les tarees analogues de manteniment del bosc. Volem potenciar l’autoimplicacio del Poble Valencià en la regeneracio dels boscs. Considerem necessari i crucial el favorir la participacio ciutadana en la reforestacio i neteja dels boscs, sent un sistema eficient de conscienciacio i d’ajuda per a la conservacio de la naturalea.

 

108.                Apostar per les energies netes i renovables. Considerem que estes energies (per eixemple l´energia solar i l´eolica) son fonamentals per a l´autonomia energética valenciana, i la preservacio del mig ambient valencià, clau per a les activitats agricoles tradicionals valencianes, i el turisme de calitat que pretenem per al Regne de Valencia. Defenem la lliure competencia per a fixar els preus electrics. Lliure competencia inclou l’autoproduccio d’electricitat a partir de panels solars. Manifestem la nostra ferma oposicio a que les produccions d’autoconsum siguen penades en imposts que transformen en inviables estes opcions. Per contra, propugnem desgravacions i facilitats per a l’us de les energies renovables i per a la produccio d’autoconsum d’este ben de primera necessitat.

 

 

109.                 Demanarém al Govern de l’Estat la supressio del sistema de peixca denominat ‘arrastre’, per les seues conseqüencies negatives a l’ecosistema maritim i fluvial.

 

110.                En materia de residus, impulsar la reutilisacio d’aigûes depurades per a regar parcs i jardins. Plantegem produir biocarburants a partir dels residus solits, lixibiats i residus agricoles i industrials. En l’actualitat, gran part dels residus que produim estan sent almagasenats o abocats al mar, en les conseqüencies negatives per al mig ambient que eixa practica provoca, a banda d’un desperdici de recursos aprofitables.

 

  1. Establir un pla efectiu i sostenible, en base als programes i directives de la UE, per a donar una resposta integral al tractament dels residus solits i aigües residuals, el qual estaria orientat en priorisar la prevencio –reduint produccio innecessaria de residus en empreses, centres sanitaris, organismes publics, restauracio, etc.,-, reutilisacio i recuperacio -especialment en envasos (vidre, plastic, paper/carto, cartuchos de toner, etc.), convenis en chicotetes empreses de restauracio i productes de segona ma (mobles, electrodomestics, llibres, roba, etc.), organisacions benefiques, etc.-, reciclage –millora de les politiques i actuacions d’arreplega selectiva dels residus-valoracio energetica dels materials no reciclables –programes d’investigacio per a produccio de biogas-, i eliminacio en abocadors controlats –gestionar la combustio en plantes incineradores que puguen aprofitar per a produir energia-.
  2. Fomentar des de les administracions publiques mercats i eixides comercials/empresarials dels productes reciclats. Respecte a les aigües residuals, aumentar i informar de nous punts d’arreplega –per eixemple en centres o juntes municipals de residus quimics, olis, farmarcs, cosmetics, etc,. Realisar campanyes d’informacio i conscienciacio sobre el perjuï, no a soles mijambiental sino tambe economic, que genera buidar en els desaiguadors sustancies quimiques i, tambe, per a evitar abocar productes solits i organics (en conte de fer-ho en poals de fem), que produixen, a pesar de ser molts d’ells biodegradables, emboços, danys diversos originant major consum energetic en els sistemes de sanejament, ademes de provocar un aument de les despeses en manteniment.
  3. Promoure plans de formacio eficients en els centres educatius, per a concienciar de les ventages a tots els nivells i, al mateix temps, instruir als mes jovens en la consecucio de comportaments mes ecologics, en favor de la conservacio de l’ecosistema i dirigits a la disminucio progressiva de generacio de desperdicis, com a la millor solucio de futur en el control i gestio dels residus. Planificar politiques i criteris unitaris de gestio de residus i mijambientals entre les diferents administracions per a favorir l’eficacia i evitar duplicitats.
  4. Dissenyar politiques dirigides a les chicotetes i mijanes empreses que incentiven mides internes per al maxim aprofitament dels recursos naturals i per a una gestio responsable dels residus –com p.e. reduccio d’imposts a canvi de preservar el mijambient-. Aumentar les quanties de les sancions per delits ecologics, aixina com potenciar el numero i formacio de les forces de seguritat en materies mijambientals.

115.                Declarar a la Comunitat Autonoma de Valencia, territori lliure de fracking. Per la seua escasa rentabilitat energetica i economica comparada en els seus elevats riscos ambientals i socials, recolçat per informes cientifics i per la experiencia d'uns atres països a on s’ha dut a terme, aixina com per la destruccio que implica per al mig natural, fonts de recursos renovables imprescindibles per a les necesitats basiques de les poblacions locals com aigua, biodiversitat, biomasa.