¿A tu t'enganyen o te deixes enganyar? (III)

16/8/2017

            ¿Fins a ón arriba la necedat de la gent? Es dir, ¿Els politics enganyen o son els ciutadans els qui es deixen enganyar?

            Com deixà dit Anaxagoras "Si t'enganyen una volta es culpa seua, si te tornen a enganyar la culpa es teua".

            Està en la naturalea del Partit Popular l'enganyar al poble. Llegislatura darrere de llegislatura han fet us del perill de colonisacio catalana de les terres valencianes, per a guanyar vots. Des del primer dia de govern, tant a nivell estatal com a autonomic, en fets han demostrat ser ells els promotors d'eixa colonisacio que asseguraven combatre.

            Igualment son els responsables de l'infrafinançacio que patim aixina com de la discriminacio que se nos fa a l'hora de rebre inversions en infraestructures que impedixen el nostre desenroll economic.

            ¿Quína credibilitat tenen, ara que estan en l'oposicio, quan demanen accions contra la AVLl per ser un ent catalaniste? La Academia Valenciana de la Llengua va ser creada pel PP, en la colaboracio del PSOE, a instancies de Convergencia i Unió, per a "unificar" les llengues valenciana i catalana baix la supremacia d'esta ultima ─en realitat no es una unificacio sino una substitucio─ .

            La composicio d'esta academia garantisava una majoria catalanista i per tant l'imposicio de les seues tesis. Per la forma de funcionar els suposts valencianistes que entraren en minoria, per a no perdre el carrec i per tant l'exagerat sou que el mateix comportava, abandonaren rapidament les seues creences i convenciments, donant "llegitimitat" a lo que alli es feya, i garantisant aixina la seua permanencia en l'institucio.

            Esta accio duta a terme pel Partit Popular governant en majoria absoluta, guarda consonancia en la seua conducta des del primer minut de mandat, a on en lloc de llevar el catala de les aules, tal i com prometeren en el proces electoral, mantingueren la sistematica substitucio del valencià pel catala en els coleges instaurada per Ciprià Ciscar quan manaven els socialistes en la Generalitat valenciana.

            ¿Cóm sent els responsables de tot aço encara hi ha gent que els considera valencianistes, nomes perque ells afirmen que ho son? ¿Cóm poden tindre la poca vergonya de en acabant d'haver catalanisat als chiquets, a les institucions, l'ensenyança i a la societat en general, de demanar el vot per a "impedir que nos catalanisen" uns atres partits...?

            Ara que el Partit Popular està en l'oposicio en terres valencianes podem afirmar que una de les coses que els partits que "nos anaven a catalanisar si alcançaven el govern", no han tocat, variat ni canviat es la politica cultural. En les aules tot seguix igual. Per molt catalanistes convençuts que son, no han pogut afegir mes catalanisme en les escoles. El treball ya estava fet. Es l'herencia cultural del govern en majoria absoluta del Partit Popular... Una immersio total i absoluta en el catala. Substitucio sistematica de les formes valencianes per les catalanes. Desprestigi dels girs autoctons front a un desmesurat enaltiment i sobrevaloracio de les formes catalanes. Quan el tripartit catalaniste entrà en el govern es trobà tota la faena feta.

            Ara te pegues tres punyades en lo pit, clames per lo molt valencianiste que eres, t'envoltes en una Real Senyera o en una estanquera que per a tu lo mateix te dona i els tornes a votar per a "impedir el catalanisme".

            Si obres aixina no te volem al nostre costat. Nosatres des d'Accio Nacionalista Valenciana defenem els interessos valencians, la cultura i la llengua valencianes.

Imagens: Anaxagoras, taringa.net
                 Retall de prensa, elpalleter.com

Video: Las mentiras de Rajoy, Femax producciones

Miquel Real