¿A tu t'enganyen o te deixes enganyar? (i IV)

20/8/2017

            En Accio Nacionalista Valenciana no se nos cauen els anells en denunciar les ramificacions del Partit Popular, eixos llarcs tentaculs que tracten d'arribar a tots els llocs.

            Senyalem a entitats culturals, sent objectiu preferent les historiques, en les que en poc de temps desembarcaren, desvergonyidament, una riuada de nous socis ─en un denominador comu: el carnet de militant del PP─  que canviaren el curs i la direccio d'estes entitats que abans s'havien mostrat valentes i irreductibles. 

            Un atre argument esgrimit foren les subvencions...  ─si l'associacio es manté fidel al PP te garantisat un fluix de subvencions que facilite la finançacio de la mateixa─. EI control del PP s'esten, igualment, a les entitats de nova creacio, per a omplir "els buits existents". Pareix ser que no hi ha prou d'entitats culturals, o que no se pot treballar des de les existents i s'han de crear-ne noves per a cada iniciativa que "naix" de "l'espenta popular online".

            De la mateixa manera  els tentaculs s'estenen als chicotets partits de nova creacio o emergents. Si controles a la competencia, no hi ha competencia. En uns colocant a "peons" dissimulats, en uns atres per mig de la finançacio encoberta dels mateixos...

            Tots ells, entitats culturals i partits satelits coincidixen en no ser beligerants contra el PP, alguns inclos son colaboracionistes descarats, i no dubten en defendre les mateixes iniciatives que defen el PP. Com a boto de mostra vos recorde quan el camaleonic PP, abans de demanar l'abolicio de l'entitat que ells havien creat, la AVLl, llançaren l'idea disparatada i antivalencianista d'implantar la doble normativa catalana / confluista ─AVLl / RACV─. Instantaneament Lo Rat Penat ─baix la direccio de dirigents en carrec politic del PP─, la RACV ─compartint alguns dels dirigents de Lo Rat Penat i plagat de submarins del PP─, aixina com cert partit que tambe compartix carrecs de direccio en Lo Rat Penat i en la RACV, defengueren, com a unica via per a salvar la llengua valenciana eixa mateixa proposta... Patetic. Si defens les iniciatives antivalencianes del PP com a propies es que eres PP.

            Uns atres partits es mostren mes distants per a poder "marcar la diferencia" Han de crear la seua propia identitat. Pero gogen d'una finançacio tan fosca com la del PP ¿O se pensen vostes que els diners cauen dels nuvols...? La persona que per lo unic que ha destacat en el valencianisme es per afonar la pagina del Palleter, apropiant-se-la per a vendre-la a un salvapatries, traent dos millons de les antigues pessetes, no es de les que es deixen ni un centim "propi" en la causa valencianista ¿De veres pensaveu que posava els diners de la seua boljaca?

            Lo mateix passa en unes atres associacions culturals de nova estampa. Pero ya se sap "pels seus actes els coneixereu...". Resulta prou significatiu que entitats supostament independents organisen actes d'homenage als venuts al PP i actors indispensables en la confluencia llingüistica que paradogicament denuncien ─¿No els sona? Actuen com el PP ¿Sera que son el PP?─ ¿En quín cap valencianiste pot entrar la possibilitat de fer-li un homenage a un dels membres fundadors de la AVLl o a la seccio de la RACV responsable de la confluencia llingüistica en el catala? Impensable, pero ho han fet, segons ells com a "reconeiximent de les seues aportacions a la causa i cultura valencianes".

            Tan impensable com fer manifestacions, supostament valencianistes, al costat dels falangistes ─aquells que tragueren a passejar per primera volta un 9 d'ocutubre el fals peno pels carrers de la ciutat de Valencia─ o de la División Azul ─aquells que anaren a lluitar al costat d'Hitler, membres del mateix eixercit que lluità contra els valencians i capturà en el camp de batalla la nostra Real Senyera, ensenya a la que tenen per enemiga, l'eixercit de Franco─.

            Una volta mes de rosca es pretendre que els valencianistes assumixquen com a propies les tactiques centralistes contra la llengua valenciana. La candidea d'alguns no te llimits, com les seues boljaques, ¡I les secunden! ¿Cóm un partit valencianiste pot manifestar-se contra les disposicions que fan possible la recuperacio de la llengua valenciana? ¿Poden els pares valencians triar no dependre la llengua castellana? ¿Es el castella mes oficial que el valencià? ¿No son cooficials? ¿Si ningu posa en dubte que el castella ha de ser d'ensenyança obligatoria, per qué li qüestionen al valencià eixa prerrogativa que li correspon com a llengua cooficial? ¿Cóm podem garantisar la supervivencia del valencià si no posem les ferramentes per a que tot lo mon puga dependre la llengua i aixina coneixer-la i entendre-la? ¿En les comarques del sur fem oficial l'angles o l'alema perque molts ciutadans d'alli preferixen eixes llengues per ser les seues naturals d'orige?

            Si ara neguem i nos posicionem en contra del procediment natural de recuperacio de la llengua valenciana -la discriminacio positiva-, perque lo que ensenyen no es valencià, ¿En quína coherencia anem mes tart a implantar eixe sistema, per a regenerar la llengua valenciana, quan el poble nos otorgue capacitat de governar? ¿O es que els partits que defenen anar contra la difusio de la llengua valenciana consideren que no ho conseguiran mai?

            La solucio per a salvar la llengua valenciana no es impondre mes castella. La solucio passa per traure el catala dels coleges i per introduir en els mateixos l'ensenyança de l'idioma valencià. Mes castella pot frenar al catala, si, pero mata igualment a la maltractada llengua valenciana. ¿Es aixo lo que voleu? Nosatres, en Accio Nacionalista Valenciana, no.

            ¿Qué se pot fer ara? No res que siga nou o una innovacio. En Polonia, baix l'invasio rusa els prohibiren la llengua. Oficialment nomes existia el rus. El poble, ple de consciencia nacional es dedicà a ensenyar, paralelament, als seus fills la llengua que sempre havien parlat. D'esta manera el polac pervixque a pesar de l'oficialitat i les pressions del mon cultural que nomes donava eixida al rus. ¿Tenim la consciencia nacional necessaria per a salvar a la llengua valenciana o anem a perdre el temps i les energies en si son galgos o podencos?

            La millor defensa per a la llengua valenciana es coneixer-la i fer us d'ella en tot moment. Si no coneixeu cóm es l'escritura adequada de la llengua que afirmeu defendre... ¿Cóm aneu a deixar constancia d'ella? ¿Cóm aneu a diferenciar si vos estan colant regles gramaticals, paraules o expressions que no son propies? La transmissio oral es molt important, no obstant, no s'ha d'oblidar que l'interactuacio de televisions i radios, totes elles controlades per l'oficialitat ─AVLl─, interferixen fortament en el llenguage parlat, conseguint que formes alienes nos sonen com a propies a força d'escoltar-les repetidament en els mijos de comunicacio.

            L'Institut d'Estudis Valencians impartix classes de llengua per a mantindre l'essencia del valencià, ¿A qué espereu per a apuntar-vos? ¿A que siga una llengua morta?

 

Imagens: Kraken, cdn.apk-cloud.com
                Peo mata a rei, depositphotos
                Rosca, pad3.whstatic.com

Miquel Real