Tributs

El model que proponem se basa en una fiscalitat progressiva en un major gravamen a les rendes mes altes. 

         Les mides a implantar son: 

  • -I.A.E. Revisar la classificacio fiscal de las vies. Eliminar el recarrec provincial. 

  • -Gestio pels servicis municipals de la recaptacio eixecutiva

  • -Revisio de les taxes adaptant-les al cost real del servici. 

  • -Incorporacio al servici d'atencio al ciutada l'assessorament en materia d'imposts municipals. 

  • -Es pujarà el IBI dels pisos buits dels bancs. 

  • -Reactivacio de l'impost de patrimoni i donacions -en excepcions fins als 300 € inicials- serviran per a activar politiques actives d'ocupacio.