Seguritat Ciutadana

La Coalicio AVANT desija una societat mes segura, lliure i solidaria. 

         Per ad aço es primordial la dotacio de mijos humans i materials necessaris per a un desenroll eficaç i eficient de les funcions i activitats de la nostra policia. 

         Les nostrespropostes son: 

  • -Aument de la prevencio a través de les campanyes informatives. 

  • -Model integral de Policia local en una autoritat unica per als equips de barri que desigem potenciar. 

  • -Contractacio de personal civil per a eixercir les funcions administratives en la Policia. 

  • -Impuls de la Junta local de Seguritat (formada pels diferents cossos de seguritat). 

  • -Constitucio de la Taula de la Seguritat (formada pel poder politic, l'Administracio judicial, els cossos de seguritat i la representacio veïnal). 

  • -Impuls de la Proteccio Civil i formacio del voluntariat social en materia de seguritat. 

  • -Creacio d'oficines municipals d'atencio a la victima, sense distincio de genero. 

  • -Potenciar l'educacio viaria en les escoles.