Saqueig en l'Opera de Valencia

13/1/2015

Informe de l'Intervencio: la gerente cobrà 508.000 € en comissions. L'Intendent de Les Arts, Helga Schimdt, eliminà l'area de Patrocini, creà dos empreses i s'adjudicà el servici. Un dels seus socis fon Vicent Garrido, president del CJC. Dramaturgia pagà 800.000 euros en follets a Pablo Broseta. Informacio de JUAN NIETO, diari El Mundo.

Una investigacio interna de l'intervencio General de la Generalitat Valenciana, orgue que depen de la Conselleria de Facenda, ha detectat l'existencia d'una presunta trama per a distraure part dels fons publics que el Consell inyecta anualment a la Fundacio Palau de Les Arts Reina Sofía. L'investigacio, identica a la que destapà els sobrecosts en Fira Valencia, ha segut reflectida en un informe que apunta al presunt saqueig de l'Opera de Valencia, que a lo llarc dels anys investigats acumulà un deficit de 27 millons d'euros. Ademes, l'intevencio confirma les irregularitats del Festival Vixca Europa i la captacio de patrocinis per mig de societats interpostes.

L'expedient, que ha segut entregat a la Fiscalia Anticorrupcio per si les infraccions impliquen reproche penal, revela cóm l'Intendent, la diva austriaca Helga Schmidt, creà una empresa privada junt a un grup d'empresaris valencians en acabant de deixar sense contingut el departament de Patrocini en la fi de privatisar la gestio de les aportacions d'empresaris a la Fundacio. Segons esta documentacio, a la que ha accedit el diari El MUNDO, l'empresa de l'Intendent ha cobrat des de 2008 comissions d'entre un 10% i un 30% per buscar patrocinis en acabant de despedir a la responsable d'este departament de la Fundacio publica. Mes de 500.000 euros per un servici que fins a 2008 ho realisaren els propis treballadors.

En 2013, la Conselleria d'Educacio i Cultura, per mig de l'Intervencio General, solicità que es verificaren determinades actuacions economiques-financeres dutes a terme pel teatre. Esta solicitut te el seu orige en "l'informe Diogenes", remes per un antic empleat -director de departament-, en el que es detallaven una serie d'irregularitats en la gestio de la Fundacio. Facenda, puix, obrigue una investigacio interna per a verificar si el funcionament de determinats expedients de contractacio i patrocini de Les Arts eren eficients, i confirmar que les transaccions conexes realisades entre 2008 i 2013 s'ajustaven a la llei.

"L'informe Diogenes" alertava de suposts contractes de Les Arts a favor del fill de l'Intendent o el gast desbocat d'Schmidt en viages i allojament. Pero els interventors centraren l'analisis en les activitats de captacio de patrocinadors i la realisacio dels events Vixca Europa per mig de dos empreses privades, ademes de la contractacio de determinats servicis de comunicacio, publicitat i promocio.

Per parts. Segons l'informe, el 14 de març de 2008 es constituix Patrocini de les Arts SA, el nom de la qual es sembla al de la Fundacio publica pero que no te res a vore en l'adminstracio del teatre. Es constituï en un capital social de 150.000 euros -que passat un mes s'amplià en 30.000 euros mes-, la societat te per objecte la captacio i gestio d'ajudes economiques per a la promocio i patrocini d'activitats artistiques. L'Intervencio ha acreditat que Helga Pittioni -es el llinage que figura en el seu passaport de nacionalitat austriaca- estigue en el consell d'administracio de Patrocini de les Arts SA des de la seua creacio fins al 30 d'octubre de 2009, a l'igual que Vicente Garrido Mayol, president del Consell Juridic Consultiu (CJC), un orgue estatutari, de caracter consultiu, que en assunts polemics com Fira Valencia defen que gaste com una empresa privada pese a que es nutrix de fons publics.

Com a president de l'empresa figura, segons l'Intervencio, José Antonio Noguera Pujol, advocat pesonal de l'Intendent segons diverses fonts, i els empresaris Sebastian Carpi, Alfredo de Quesada, Javier Serratosa, Joaquin Maldonado i 4 GATS SLU, representada per Agnes Noguera. De secretari eixerci Bernardo Claramunt. Patrocini de les Arts SA tambe administrà Viva Europa Junet 24th SLU, l'activitat de la qual es llimità a l'organisacio d'actes relacionats en "l'Any Europeu de la Creativitat i Innovacio", en especial el denominat "Vixca Europa".

Puix be, segons este informe, un mes en acabant de constituir-se Patrocini de les Arts SA, en l'Intendent i el president del CJC com consellers, la societat firmà un contracte inicial en el teatre per a "l'externalisacio de les activitats de patrocini". A partir d'esta data s'elimina el departament de Les Arts que assumia estes funcions i la societat de l'Intendent es queda en "exclusiva" en el servici. "De l'aportacio de cadascu dels patrocinadors que conseguixca -Patrocini de les Arts SA- cobrarà una comissio del 10%. Els patrocinadors ya existents que haguera conseguit el departament de Patrocini s'entenen computables en el conte sobre el que calcualar el 10% a percebre per Patrocini", destaca l'Intervencio. Sense que mediara expedient de contractacio, unicament en el contracte firmat. Schmidt es converti en proveïdor de l'institucio publica que dirigix.

Passat un any, el 1 d'abril de 2009, Les Arts firma un atre contracte en Viva Europa SLU i Patrocini de Les Arts SA per a la celebracio de l'event "Vixca Europa", que consisti en la retransmissio d'operes produïdes en el coliseu per distintes ciutats europees. En acabant de l'event, el 1 de setembre de 2009, Les Arts firma un atre contracte en l'empresa de l'Intendent i el president del CJC pel que "s'aumenta la comissio a un 30% respecte als primers contractes de patrocini" mentrimentres que per als firmats abans d'eixa data es manté la comissio del 10%. Vixca Europa es continuà celebrant els anys posteriors i les societats vinculades a l'Intendent continuaren cobrant comissions per patrocinis, ademes de les aportacions que realisava cadascuna de les ciutats que se sumaven al proyecte. Tot un chollo.

En total "Patrocini de les Arts SA, directament o per mig de Viva Europa June 24th SLU, cobrà de la Fundacio 508.040 euros" fins a 2012, un recort industrial tenint en conte que les empreses es crearen en 2009. Segons ha conclos Facenda, "no s'ha seguit en cap de moment els tramits essencials de la contractacio administrativa" i la conseqüencia es que les dos societats s'han dut mes de mig millo d'euros sense saber "si el preu establit resulta ajustat a mercat". Ademes, denuncia que "l'incompatibilitat del desempeny del carrec d'Intendent en activitat privada" i recorda les prohibicions per a contractar" que fixa la llei.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'actuacio de l'Intendent i els empresaris que participaren, aixina com del president del CJC, de demostrar-se les acusacions, van clarament contra els interessos dels valencians en general. Son actuacions que, baix una aparent impunitat institucional, a on tots callen i miren cap a un atre lloc, tendixen a generalisar-se en els ambits de l'administracio d'organismes publics.

Accio Nacionalista Valenciana considera inacceptable l'actuacio de tots els implicats en el saqueig de l'Opera de Valencia, i ademes de les penes que per via judicial els corresponga demanem de manera preventiva, donats els clars indicis d'irregularitats, el cese immediat i fulminant del president del Consell Juridic Consultiu, i la seua inhabilitacio per a eixercir carrecs en l'Administracio una volta siga confirmada sentencia d'un tribunal. Es inadmissible que els representants de l'Adminsitracio que han de garantisar els interessos publics aprofiten el seu lloc per a traure profit personal.

Aixina mateix demanem acutacions exiemplars contra el restant d'implicats que han buscat el benefici propi, sense importar-los el dany public que en les seues actuacions eixercien contra Les Arts i l'erari valencià.