Potenciar ensenyança, formacio i cultura, com a fonaments d’un millor futur i garantia d’una societat mes desenrollada.

78.  En la llinia de la sanitat, garantisar que l’educacio siga per als valencians un dret des de els 0 anys i fins a l’etapa universitaria. Facilitar una educacio de calitat i en els recursos necessaris per a favorir un millor futur tant per als jovens, com per a la societat valenciana en general.

 

79.  Foment i proteccio de la cultura tradicional valenciana. En especial incidencia en la seua recuperacio, recopilacio i difusio. Rigorositat en les materies escolars. Ensenyar la verdadera historia del Regne de Valencia. La llengua valenciana, es una llengua diferent i diferenciada de qualsevol atra. Les administracions han de defendre la seua entitat, substantivitat i us. Rigorositat llingüistica, en l’objectiu d’impulsar l’ensenyança de l’idioma valencià, en Normes d’El Puig, suprimint l’actual normativa catalanisada que existix des de fa decades, totalment aliena a l’historia i l’evolucio filologica de la llengua valenciana.

 

80.  En compliment de la Llei 8/1984 de la Generalitat Valenciana referent als Simbols valencians, farem respectar lo que en ella es llegisla, obligant al seu compliment a totes aquelles institucions publiques valencianes. De la mateixa manera, cap persona  o entitat tindra dret a cap subvencio de les entitats publiques valencianes si no respecten la simbologia i l’identitat arreplegada tant en la nomenada Llei com en l’Estatut d’Autonomia valencià.

 

81.  Suspendre el pla de trilingüisme, per ser en l’actualitat una mida politica fora de la realitat educativa i de nula eficacia docent. Millorar el rendiment intelectual dels alumnes, a través de programes que potencien el nivell de disciplina i concentracio en l’estudi, ademes d’estimular el treball de l’alumne fora de l’aula. Combinar nous i alvançats sistemes d’aprenentage en les ultimes tecnologies, favorint d’esta manera l’assimilacio dels diferents conceptes a partir de la manipulacio, observacio i experimentacio. Reduit el fracas escolar, plantejar l’implantacio progressiva del coneiximent de l’angles. Protegir i primar el coneiximent de l’idioma valencià junt al de la cultura valenciana, com a simbols identitaris i potenciadors de l’identitat propia valenciana, en contraposicio a l’actual ensenyança d’un llenguage i pseudo-historia aliens als valencians i a la seua evolucio a lo llarc dels segles, que de cap manera representa a l’autentica Llengua Valenciana ni a la personalitat del poble valencià.

 

82.  Proponem que, a través de les noves tecnologies, l’Administracio valenciana haura d’oferir una educacio a distancia de calitat i a uns costs assumibles. Sera fonamental impulsar una nova Universitat Virtual en la qual s’oferten el major numero possible de graus, graus mijos i superiors, per a que qualsevol valencià tinga acces a l’ensenyança. Aço permetra una formacio continua dels treballadors, i una major adaptabilitat independentment de la seua situacio familiar i economica.

 

  1. Davant de la situacio llamentable de l’ent public valencià de RTVV, demanem que no “resucite” baix el mateix paraïgues normatiu de la Llei de 1984, puix sería tornar al mateix punt de partida que nos ha dut ad este final, es necessari dirigir cap a la despolitisacio i trencar el circul vicios destinat a mantindre l’estatus del poder politic en eixe ent, evitant d’esta manera perpetuar la manipulacio i l’arbitrarietat que ha caracterisat la RTVV. Per tot aço, sería prioritari modificar la Llei de creacio en lo relatiu, principalment, a la constitucio del Consell directiu i del nomenament del director general de l’ent, i conduir a la nova televisio i radio publiques valencianes a una gestio interna totalment professional i independent, fent-ho realitat a través de la convocatoria d’oposicions per als carrecs directius, establint requisits i temari basats en la millor preparacio, qualificacio i adeqüacio per assumir, primer, les responsabilitats propies d’un mig de comunicacio public i plural, segon, la direccio en la programacio que s’adeqüe al nostre Estatut, historia i identitat genuïnament valencianes i, tercer, l’administracio eficient i transparent que requerix qualsevol institucio publica, pero mes encara aquella que difon i promou la realitat de la societat valenciana en tots els seus aspectes.
  2. Oferir una ensenyança publica de calitat, garantisar la llibertat d’eleccio de centres d’educacio per part dels pares, facilitant i respectant l’opcio de triar una educacio privada, aixina com impulsar la participacio i decisio sobre el proces educatiu, siga privat o public, i inclus propiciar la colaboracio entre educadors, pares i alumnes en la seleccio dels continguts mes adequats del programa educatiu.
  3. Regenerar, des de l’Administracio valenciana, l’ensenyança publica per a oferir una opcio de major calitat als pares i alumnes. Incrementar la formacio pedagogica del professorat public, en l’objectiu, primer, d’aumentar la capacitacio i preparacio dels docents i, segon, de millorar els resultats de l’alumnat, d’eixa manera se potencia la calitat i competitivitat dels centres publics.  
  4. Priorisar la reduccio del fracas escolar invertint, de manera ordenada i equanim, per a dotar de mes mijos i docents en els centres educatius publics, puix la disminucio del ratio alumne/professor es directament proporcional a la disminucio del fracas escolar, com ocorrix, per eixemple, en els països escandinaus. Pensem que l’evolucio de qualsevol societat depen de manera decisiva en la calitat de la seua ensenyança.

87.  Inclusio de les Aules CyL en l’ensenyança. Mes d’un 1% dels chiquets patixen TEA (Trastorn de l’Espectre Autiste) des del moment de naixer. Estos chiquets i chiquetes, en un correcte diagnostic precoç, està demostrat pels especialistes que poden integrar-se perfectament en la societat i ser autosuficients. Casos com els del mateix Einstein o Bill Gates, i molts atres personages coneguts, son eixemples de persones que patiren o patixen TEA. Les unitats o aules de comunicacio i llenguage (CYL) son unitats d'educacio especial ubicades en centres ordinaris que, en caracter experimental, estan destinades a donar una resposta educativa adequada a les necessitats específiques de l'alumnat en Trastorn Mixt del llenguage Receptiu-Expressiu (T.L.M.) o en Trastorns Generalisats del Desenroll (T.G.D.). Est alumnat, habitualment, no pot encara compartir el currículum ordinari en les adaptacions curriculars pertinents, o nomes pot compartir una part concreta del mateix. Les unitats de comunicacio i parlar permeten flexibilisar el temps d'atencio individualisada i d'inclusio en l'aula ordinaria. Des de la Coalicio AVANT creem en la necesitat de que, com a minim, totes les poblacions de mes de 20.000 habitants disponguen d'una Aula CyL, que permeta l'integracio d'este colectiu en la societat.

88.  Defendre  i donar soport a la pirotecnia valenciana, com a l’art historic de manipular la polvora que forma part del ADN dels valencians, i aixína ho demostren en tots els pobles del nostre Regne en les seues manifestacions festives, socials, culturals i religioses. Defendrem l’idiosincrasia del Poble Valencià front a les lleis europees que no arrepleguen ni reflectixen el sentir valencià i la cultura valenciana. Donarém soport a la Federacio Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet (FEVAAC). com a interlocutor valit i organisador dels cursos per a l’utilisacio de productes (CRE / RGCRE –Responsables Grups Consumidors Reconeguts com a Experts-), homologats per la conselleria, aixina com tambe a les diverses colles i associacions coeteres que s'extenen a lo llarc i ample del nostre Regne. Impulsarém l’iniciativa de crear un monument als Mestres pirotecnics valencians.