Participacio Ciutadana

La Coalicio AVANT preten una Administracio dinamica, moderna i eficaç. 

         La nostra premissa es fomentar la participacio dels ciutadans i les seues associacions, creant una llei especifica d'associacions veïnals, enfortint la confiança dels ciutadans en el seu ajuntament, aumentant el nivell d'informacio de l'ajuntament als ciutadans i estimulant les iniciatives de la societat civil. Creem necessari potenciar el paper dels ajuntaments en la organisacio territorial de l'Estat. 

  • -Implantacio de consultes populars, a on els ciutadans tinguen veu i vot per a decidir allo que els pertoca directament. 
  • -Desenrollar un  REGLAMENT DE PARTICIPACIO  CIUTADANA que servixca com a mig per a dur la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA per mig de Consells de Barri i Consells Sectorials en caracter vinculant, els membres seran triats per la ciutadania.

 Farem:        

  • -Impulsarem la reforma de la Carta de Participacio Ciutadana de 1989 i el seu efectiu compliment. 

  • -Publicacio del Bolleti d'Informacio Municipal. 

  • -Aumentar competencies (IBI, Vehiculs i Obres), mijos i infraestructures a les Juntes Municipals de Districte

  • -Fomentar i dotar de recursos a les associacions de jovens que aixina ho desigen i ho soliciten a l'ajuntament. Creacio d'espais per a les seues reunions o unes atres activitats.