Mes i millor democracia. Major transparencia. Recuperar la vocacio de servici public.

52. Rebugem la figura del politic com a professio. Convertir la representacio politica en un servici al ciutada i no en una forma de servir-se d’ell. Renunciar als privilegis i prebendes, que historicament han segut i continuen sent inherents als distints carrecs publics, tant economiques com politiques, aixina com tambe reduir al minim, que exigix la llegislacio vigent, aquelles d’indol judicial. Actuar en absoluta rectitut en l’eixercici de les responsabilitats politiques, i evidenciar el total desinteres pel benefici i redit personal, o del partit, que es requerix a qualsevol representant public.

53. Exigim la supressio de la barrera antidemocratica del 5%. Es un agravi comparatiu que en la nostra terra se nos llimite l’acces a la representacio del poble posant llimits que favorixen als grans partits, mentrimentres que eixa barrera no existix en uns atres territoris. Aço dona un resultat tan antidemocratic com que agrupacions adscrites a uns atres territoris poden obtindre representacio parlamentaria en menys vots que els que precisem els valencians en la nostra terra. Aixina i en la mateixa llinea reivindiquem a l’Estat la substitucio del Sistema o llei d’Hondt per al calcul de carrecs electes, puix es el sistema que menys representa la proporcionalitat dels vots emesos al basar-se en la mija mes elevada, favorint sempre a partits mes grans, els quals obtenen vots d'electors que no els han votat. Demanem l’implantacio d’un atre sistema basat en una formula proporcional de restant major que s’ajuste mes als desijos reals de l’electoral. Aixina mateix, proponem impulsar en la llei electoral autonomica que la circumscripcio siga unica, l’autonomica, i en esta llinea tambe reivindiquem, a nivell estatal, davant d’una possible reforma constitucional, la substitucio de la circumscripcio provincial  per l’autonomica.

 

54.  Demanem llistes obertes. Volem que el poble puga triar lliurement als seus representants i considerem que el millor metodo per a conseguir-lo es per mig de les llistes obertes.

 

55.  Recuperar la solvencia de les administracions valencianes. Establir un pla de racionalisacio i control de les despeses innecessaries i prescindibles, com les vinculades a grans events, proyectes faraonics, prebendes i agaps d’organismes i  mandataris politics, societats publiques empresarials deficitaries, fundacions publiques improductives, estructures administratives no preceptives, carrecs de confiança en plantilla, tant de l’administracio publica com del Sector Public Empresarial, entre moltes atres. En el mateix sentit, al reduir i reorganisar les finances publiques, dispondre d’un pla de pagament als proveïdors real i creible que elimine la morositat generada. De manera compatible en l’anterior pla, intercedir i negociar en les entitats financeres en la determinacio d’activar el credit per als mamprenedors, chicotetes i mijanes empreses, tots els sectors productius i families, repercutint aço en l’increment del consum i la millora de l’economia valenciana.

 

56.  Concepte retributiu unic i simplificacio del calcul. Tots els carrecs electes -siguen estatals, autonomics o municipals- tindran un unic concepte retributiu, i este no sera en funcio ni de la dedicacio, ya que esta haura de ser obligatoriament completa en els diputats -pero opcional en els chicotets municipis-, ni de la participacio en comissions o funcions o responsabilitats especifiques encarregades en les seues respectives institucions publiques. En el cas d’ostentar mes d’un carrec politic, nomes podra beneficiar-se d'un sou.

 

57.  Dret ciutada a l’informacio i a la resposta, evitar l’abus del silenci administratiu. Els ciutadans tindran dret a accedir a tots els registres de l’administracio publica, sempre i quan no afecte a la seguritat de l’Estat i de les administracions publiques, ni comprometa l’intimitat personal i familiar de persones alienes. Els ciutadans podran requerir l’informacio sobre qualsevol assunt, coneixer l’identitat del funcionari que es responsabilisa i l’estat de l’expedient en cada moment.

 

58.  Proponem regular la llei d’iniciativa llegislativa popular (ILP), per a convertir-la en autentica ferramenta dels contribuents i no llimitadora del poder dels ciutadans com l’actual. Una llei a l’estil suïs, a on una iniciativa llegislativa es votada per la ciutadania.

 

59.  Nova regulacio de les retribucions dels alcaldes i regidors, adaptant els seus salaris a la renda per capita dels ciutadans a qui representen, aixina com llimitar-los les seues competencies llegislatives. Extremar i aumentar el control presupostari i de despeses de les corporacions municipals, a través del Sindic de Contes i de la Conselleria de Facenda. Llimitar el seu endeutament al minim necessari i imprescindible.

 

60.  Plantejar la supressio de les provincies del Regne de Valencia, que hauria de ser aprovat pel Parlament  estatal, en l’objectiu de constituir una sola provincia i poder eliminar les tres diputacions que suponen unes elevades despeses, en base a l’articul 141.2 de la Constitucio Espanyola vigent. Les competencies actuals de les Diputacions serien assumides per la Generalitat Valenciana. 

 

61.   Donar prioritat a la prestacio dels servicis basics directament a través de les administracions publiques, reduint o suprimint en la major mida els servicis proporcionats per mig d’empreses publiques o fundacions, en l’objectiu d’evitar que en la practica s’instrumentalisen per a amagar deute, crear nous alts carrecs i enchufar a personal afi. Eixos ents de gestio publica, sent llegals, son eticament innacceptables en la funcio publica, puix carixen de la transparencia necessaria

 

62.  Millora en el tractament de l'informacio i tramits dels contribuents. Els tramits burocratics se simplificarien en gran mida si l’administracio publica valenciana centralisara, en una mateixa base informatica de senyes, tota l'informacio de les persones fisiques i juridiques, a la qual se podria accedir des de qualsevol municipi del Regne de Valencia, a través de les seues institucions publiques respectives, aumentant l’eficencia admistrativa al reduir de manera considerable la documentacio fisica a presentar i el temps de tramitacio, i serviria tant a les diferents Administracions locals o autonomiques, com per als mateixos ciutadans o empreses, establint un horari lo suficientment ample i una intercomunicacio Administracio-administrat via online. Tambe serviria com a ferramenta per a controlar, inclus previndre, possibles accions fraudulentes.