Materia Presupostaria

   Basar el presupost en una programacio d'objectius a establir per programes i arees municipals. 

-Debat obert i constructiu a on s'arrepleguen les propostes de les entitats i associacions veïnals

-Diferenciacio entre grans proyectes per als que se reclama la participacio estatal i autonomica en la finançacio i aquells destinats a millorar la calitat de vida dels nostres ciutadans en els seus barris que se distribuiran equilibradament entre les diferents zones urbanes

-Arreplegar i materialisar les propostes no soles dels barris del centre de Valencia sino tambe dels barris periferics i les pedanies.

-La gestio del presupost de forma mes eficaç la conseguirém a través de: 

-La modernisacio i racionalisacio de la gestio. 

-Control i seguiment periodic i individualisat de cada servici municipal. 

-Auditoria interna del funcionament en materia de personal i economica.

-Model mixt de gestio dels servicis, privatisant-la quan el cost siga inferior a si l'assumix la corporacio

-Es destinarà una ajuda al desenroll equivalent al 0.7 del presupost.