Lluita contra la corrupcio. Una justicia moderna, eficient i rapida

89.  Acabar en l'impunitat de partits politics i sindicats. Actuacions contraries a llei deurien comportar l'inhabilitacio temporal, com a minim, d'aquells que devent ser garants de les lleis es convertixen en infractors. La corrupcio en els partits politics deu de tindre conseqüencies. Demanem l’inhabilitacio per ad aquells que actuen contravenint la llei en benefici propi. Aquells que han incomplit la llei no poden presentar-se per a llegislar ni per a defendre els drets dels treballadors.  

90.  Proponem acabar en la corrupcio politica començant per separar, de manera real, el poder politic i el poder judicial, a través dels canvis llegislatius necessaris que garantisen l’independencia de la justicia, en especial les maximes institucions i orguens judicials per a que no siguen nomenats ni controlats des del poder politic. 

91.  En la llinia anterior, plantegem l’inclusio en el Codic Penal les diferents actuacions i comportaments corruptes que en l’actualitat no s’arrepleguen, per a que se constituixquen com a figures delictives (balafiament i gestio politica imprudent o perjudicial per als caudals publics, l’enriquiment illegal, l'eliminacio de la prescripcio dels delits de corrupcio, etc.). 

92.  L'administracio de justicia, a pesar de no tindre un cost excessivament alt per al contribuent, si te una importancia molt gran en el funcionament de l'economia. Per a començar, una justicia lenta no es justa, una empresa afectada per impagaments tanca abans de cobrar un centim. Afrontar i arbitrar, de manera urgent, mides dirigides a resoldre l’insostenibilitat de la gestio i manteniment de l’Administracio de Justicia valenciana, aixina com les responsabilitats compartides en l’Estat, degut a que nos otorguen minimes capacitats de decisio a canvi d’un gran esforç economic. Reivindicar en fermea a l’Estat una major finançacio que s’ajuste a les autentiques necessitats -similar a la d’unes atres comunitats autonomes- o, en el cas contrari, plantejar la devolucio de les competencies cedides en materia de justicia –com mantindre i proveir de personal, mijos materials i economics les instalacions judicials, fer-se carrec dels servicis de justicia gratuita o sufragar els instituts de medicina llegal-, per ser inassumibles economicament, tenint en conte que la justicia valenciana requerix de mes instalacions judicials, mes juges i magistrats, i suficient personal per a cobrir les actuals necessitats. Aixina tambe, de manera general, som contraris a l’aplicacio de qualsevol taxa judicial, puix l’administracio de justicia ya la paguem en els nostres imposts. Denunciem que la major injusticia es una justicia lenta, per tant plategem que la justicia ha de tindre la finançacio necessaria per a millorar la seua eficiencia i rapidea.