L’Estat interve a la Generalitat

14/12/2014

El rescat a la Generalitat ofega l’economia valenciana; les families ixen de l’intervencio les mes perjudicades. Els prestams millonaris de l’Estat provoquen que el nostre territori dega mes diners al Govern central que a les entitats financeres.

L’endeutament puja fins al 35’8% del PIB, la sifra mes alta de l’Estat.

El Banc d’Espanya confirmà el dia 12 de decembre, la delicada situacio del territori valencià i l’hipoteca que hauran d’afrontar els futurs governs autonomics. La sifra global puja a 35.892 millons d’euros, aixo es, dos presuposts economics complets.

Els mecanismes de rescat impulsats pel Govern central han provocat que hui en dia el Regne de Valencia dega mes diners a l’Estat que als bancs. El deute procedix principalment del famos Fondo de Lliquidea Autonomica (FLA), fondo europeu per al rescat de les autonomies en problemes financers, al qual endeuta 11.503 millons d’euros. Nomes la regio catalana es situa per davant en este concepte.

En allo que si som els primers es en el deute als proveïdors. La Generalitat valenciana s’acolli al Pla de Pagaments a Proveïdors, generant un deute de 7.436 millons d’euros, sent l’autonomia que mes deute acumula per este concepte. Juntant els dos conceptes fa un total de 18.939 millons d’euros de deute a l’Estat per part de la Generalitat valenciana.

A tot aço hauriem d’afegir el deute a les entitats financeres estatals i estrangeres, entitats que decidiren comprar-li deute a la Generalitat valenciana per un import de 4.376 millons d’euros. Als bancs espanyols se’ls deuen per credits 7.339 millons d’euros i a les entitats foranees 4.705 millons d’euros. Respecte a empreses publiques i fundacions l’endeutament es zero, estan sanejades.

Comparades estes sifres en les de 2013, en que el deute era de 30.240 millons d’euros, el deute ha creixcut en 15’4 millons diaris. Per tant al Consell no li quedarà un atre remei que continuar demanant prestams financers que li otorga l’Estat per a fer front a les despeses corrents.

Accio Nacionalista Valenciana propon:

16. Recuperar la solvencia de les administracions valencianes. Establir un pla de racionalisacio i control de les despeses innecessaries i prescindibles, com les vinculades a grans events, proyectes faraonics, prebendes i agaps d’organismes i mandataris politics, societats publiques empresarials deficitaries, fundacions publiques improductives, estructures administratives no preceptives, carrecs de confiança i assessors en plantilla, tant de l’Administracio com del Sector Public Empresarial, entre moltes atres. En el mateix sentit, al reduir i reorganisar les finances publiques, dispondre d’un pla de pagament als proveidors real i creible que elimine la morositat generada. De manera compatible en l’anterior pla, intercedir i negociar en les entitats financeres en la determinacio d’activar el credit per als autonoms, chicotetes i mijanes empreses (PYMES), tots els sectors productius i families, repercutint en l’increment del consum i la millora de l’economia valenciana.

  17. Impulsar la creacio d’una central de compres, destinada a abaratir despeses i costos de tots els productes i materials requerits per les distintes Administracions publiques valencianes.

23. Representar en fermea, davant de l’Estat espanyol i l’Unio Europea, els interessos de l’agricultura i peixca valenciana, rebujant qualsevol acort o convenis europeus que els perjudiquen o discriminen. Fomentar la creacio de cooperatives agricoles i de peixca a nivell municipal i comarcal, recolzades per l’Administracio publica valenciana, per a que els llauradors i peixcadors puguen obtindre mes beneficis sense intermediaris i siguen mes competitius en uns atres mercats. Igualment impulsar el registre de Denominacions d’Orige per als productes valencians de cada zona que encara no ho son, puix d’esta manera li donaran mes prestigi i major rendiment comercial.

24.   Suprimir tot el personal eventual -tambe denominat assessor o personal de confiança- existent en les distintes administracions i empreses publiques valencianes, per a evitar contractacions irregular i enchufismes.

   25.   Eliminar tots els privilegis retributius o que provoquen despeses a l’erari public, dels ex-presidents, ex-alcaldes, ex-diputats, ex-regidors o qualsevol aquell que haja ocupat un carrec politic. La politica està per a servir als ciutadans, no per a servir-se d’ells. Servir a la societat, es, o deuria de ser, en sí mateixa un honor i un privilegi.

   26.   Extinguir les fundacions publiques, i qualsevol atra estructura similar, no productives.

   27.   Suprimir les subvencions publiques als partits politcs.

   28.   Restringir les assignacions de recursos publics i subvencions ad aquelles fundacions privades que hagen de finançar-se en recursos propis.

   30.   Racionalisar les subvencions i ajudes als sindicats i associacions empresarials, concedint-les nomes per a activitats destinades a la formacio i assessorament de treballadors, desocupats i mamprenedors.

Font: diari Levante. dissabte 13 de decembre de 2014

Foto: Bernardo Díaz, El Mundo