Les paraules buides de Lluïs Santamaria

22/10/2014

Luis Santamaría, conseller de Governacio estigue en la seu de Lo Rat Penat per a anunciar que el ple del Consell te previst aprovar l'anteproyecte de Llei de senyes d'identitat. Iniciativa que ya anuncià el President Fabra en el Debat de Politica General. 

En dit anteproyecte el Consell preten oficialisar una definicio diferent a l'establida per l'Orgue que ells crearen per a que dictaminara al voltant de la llengua. En la nova definicio, se fuig de terminologia llingüistica i s'opta per donar una denominacio que contente al sector "valencianiste" capitanejat per Lo Rat Penat, procliu a contentar-se en poc. La definicio proposta per a "valencià" quedaria aixina: "la llengua propia i l'idioma oficial de la Comunitat autonoma de Valencia", ademes de ser "la principal senya d'identitat del poble valencià". Mes avant afirmà que l'idioma valencià sera plenament compatible "en els usos d'aquella llengua que obeixca a la seua configuracio historica, popular i tradicional". Santamaria indicà que el respecte a la Llengua Valenciana com a senya d'identitat implica defendre "la seua individualitat respecte a les demes llengues de l'Estat" i el seu valor com a patrimoni del poble valencià. Aço estara reflexat en l'articul 7 de la nova Llei. Tambe afirmà que totes les empreses publiques, associacions i entitats "deuran adequar les seues actuacions en respecte a l'individualitat de la Llengua Valenciana".

A quin punt hem arribat, que el conseller de governacio afirmà que "l'Idioma Valencià sera plenament compatible en els usos de la llengua..." Tal afirmacio reconeix, implicitament, que ara no ho es. El conseller tambe deixà caure la possibilitat de donar pas a un atre "ent normatiu" per a normativisar la Llengua Valenciana.

Santamaria, a instancies de la direccio del PP, preten marejar novament als valencianistes en una cortina de fum. Primerament, ni tan sols entren en la definicio llingüistica, sino que fan una institucional, totalment carent de contingut. El contingut es lo que s'ensenya en les escoles, temaris de les quals,  no s'ha parlat de modificar. ¿Quin profit te per als valencians i per a la Llengua Valenciana que institucionalment se li diga Llengua Valenciana a l'hibrit que s'ensenya en les escoles o al catala pur i dur que imponen en l'universitat?

Vorem si ademes d'anunciar-lo, son capaços de crear o adaptar un ent alternatiu a la AVLl. Es van a trobar, com a impediment, en els blindages que ells mateixa adjudicaren a l'institucio que no reconeix l'existencia del valencià i que es l'encarregada de la seua normativisacio. Ya digueren que actuarien contra la AVLl si no canviava la seua "definicio" (mai els ha importat el contingut") de "valencià" i dites actuacions no han tingut lloc.  Accio Nacionalista Valenciana insta al Consell valencià a prendre a l'Institut d'Estudis Valencians com a ent de referencia en materia llingüistica, i a les "Normes d'El Puig" com a normativa oficial per a la normativisacio de la Llengua Valenciana. La normativa que derive d'un ent que no reconeix l'existencia de la Llengua Valenciana (AVLl) mai pot ser valida per a la Llengua Valenciana.

 http://www.lasprovincias.es/politica/201410/21/consell-aprobara-definicion-valenciano-20141020234250-v.html