Els retalls propicien un gran desastre ecologic

17/12/2014

La plaga d'insectes perforadors en pins s'exten a 119 municipis de tot lo regne. Mes de 4.100 arbres han segut talats per a tractar de controlar l'infeccio. La Conselleria de Mig Ambient ha ampliat a 119 el numero de municipis afectats per la plaga de tomicus destruens, insectes perforadors de pins que han afectat a 20 pobles mes que fa un mes i mig quan es declarà oficialment la plaga. Des de la publicacio de l'orde de plaga, 4.100 pins han segut descorfats i podats per ser obligatori el seu tractament. La Generalitat Valenciana ha atribuït des del principi l'infeccio a l'intensa sequia en els boscs i encara que assegura que el tractament ha ajudat, diu que "solament els episodis de pluja seran els que de manera definitiva faran parar la plaga".

El tomicus destruens es un chicotet escarabat que perfora el tronc dels arbres i excava galeries a un o dos centrimetros de la superficie. L'alvanç de la seua infeccio destruix els teixits conductors de la llacor dels arbres que poden acabar morint.

La Conselleria de Mig Ambient assegura que la plaga es "conseqüencia de la sequia extrema a la que s'han vist somesos els monts del Regne de Valencia" que els ha dut a "una situacio de gran debilitat que ha propiciat la presencia de plagues i malalties, especialment en els pinars".

Encara que el passat 3 de novembre, en 99 municipis afectats, la Generalitat Valenciana publicà una orde que obligava al tractament dels arbres afectats, aço no ha segut suficient per a frenar l'alvanç de la plaga, que afecta ya a 50 municipis de les comarques del nort, 50 municipis de les comarques centrals i 11 municipis de les comarques del sur.

El tractament, obligatori, consistix en el descorfament dels arbres in situ abans de talar-los per a traure-los de la zona afectada, el coste del qual corre a carrec dels propietaris de les parceles. En les zones d'actuacio prioritaria, aixina com en els monts publics gestionats per la Generalitat es la Conselleria de Mig Ambient l'encarregada de realisar els treballs. Fins al moment mes de 4.100 eixemplars de pi han segut talats (450 en les comarques del nort, 2.800 en les comarques centrals i 900 en les comarques del sur), segons ha informat el passat dilluns Mig Ambient.

Accio Ecologista-Agro i el sindicat UGT s'han queixat de que els retalls han favorit l'alvanç de la plaga. ·Aço ha ocorregut per la combinacio d'un periodo sensible per la sequia i per la baixada de les tarees de vigilancia", ha criticat Carles Arnal, portaveu d'Accio Ecologista-Agro. "En els dos ultims anys ha hagut un retall de personal de la brigada de la Conselleria i Vaersa que feen una tarea importantisima de vigilancia dels sintomes, presa de mostres i control de les infeccions", ha explicat. La Conselleria de Mig Ambient ha explicat que hi ha vora 14 brigades treballant per a intentar aplacar la plaga.

"Estem preocupats per les tarees d'extraccio de la fusta i tenim por de que passe alguna cosa pareguda a lo que passà en l'extraccio de fusta cremada per a biomassa", ha afegit Carles Arnal. "Encara que es podria fer d'una manera selectiva i cuidadosa" esta tarea ix molt cara als propietaris, que solen triar "empreses de biomassa que utilisen maquinaria pesada i entren a sac en el mont".

Accio Nacionalista Valenciana propon:

Desenrollar politiques mig ambientals orientades a preservar el nostre patrimoni ecologic, reforçant el numero d’Agents forestals, destinats a la prevencio i denuncia dels delits mig ambientals, que ademes milloraria la propia seguritat d’estos professionals davant de nous possibles intents d’agressions. Tambe increment del personal necessari per a l’adequada prevencio d’incendis, a banda de dotar-los de sistemes i equips pertinents per al correcte desenroll del seu treball. Coordinar i fomentar accions de conservacio del patrimoni forestal valencià, potenciant les actuacions de neteja preventives a lo llarc de tot l’any. Incrementar els controls preventius a les empreses que generen residus toxics en l’objectiu de protegir els nostres rius i costes. Concienciar des de l’ensenyança, mijos de comunicacio, colectius socials i culturals, fins a les mateixes empreses, de priorisar la proteccio i conservacio del nostre entorn natural com a patrimoni ecologic valencià i com a font essencial d’atraccio turistica i, per tant, economica.

Regeneracio dels boscs valencians. En Accio Nacionalista Valenciana defenem que la reforestacio forestal es un deure que entenim en el nostre Regne de Valencia. La reforestacio dels boscs valencians es crucial per a mantindre l´aigua en els rius, promoure les pluges que tant necessita l´agricultura valenciana, i per a fer mes habitable la nostra terra. En este sentit considerem que hi ha dos llinees d’actuacio depenent de si parlem de bosc public o bosc privat. En el bosc public l’Administracio valenciana verlarà per la neteja I reimplantacio dels elements naturals, atenent a l’autoctonia de la vegetacio I al seu sosteniment. Tambe posara especial atencio al manteniment i supervivencia de les especies animals autoctones. En els boscs privats l’Administracio valenciana incentivarà I subvencionarà les tarees analogues de manteniment del bosc. Volem potenciar l’autoimplicacio del Poble Valencià en la regeneracio dels boscs. Considerem necessary I crucial el favorer la participacio ciutadana en la reforestacio I neteja dels boscs, sent un sistema eficient de conscienciacio I d’ajuda per a la conservacio de la naturalea. Tambe considerem que anar al camp a repondre la vegetacio al seu estat natural pot ser una alternativa educative enriquidora i integradora per a les families, incentivant esta activitat per damunt d’unes atres centrades nomes en l’utilisacio de dispositius virtuals, electronics o informatics, que el seu us abusiu pot aillar a la joventut i afectar a la convivencia familiar. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/15/valencia/1418663679_821285.html