El p.rd.l del ‘diputat’ Ángeles / Antoni Fontelles

12/8/2019

            Està clar que les altissimes temperatures que estem tenint est estiu afecten a les persones i reblanixen el cervell. Vaja, que tenim les neurones mes soltetes i jugadores. 

            I si no que li ho pregunten al ‘diputat’ autonomic Ángeles Criado, de Vox. Segons s’ha publicat (Levante-EMV, 10-8-19: 11), ‘els diputats’ de Vox, dones, han optat per renunciar a la distincio gramatical –en este cas, biologica– del masculi i femeni i firmen o presenten les mocions en nom de ‘diputat’ o de ‘portaveu adjunt’, quan formalment son dones. 

            Estes senyores, encara que no se si he de posar ‘estos senyors’, son un eixemple d’indigencia intelectual i llingüistica. La primera perque no es pot ser mes trompellot que perdre el temps en estes mamonades, i la segona perque no es que ignoren el valencià –casi segur, no, segurissim– es que ataquen tambe el castella que es la ‘llengua de tots’. Perque haurien de coneixer que, com es notori no coneixen, ‘diputat’ te femeni, ‘diputada’, no per una campanya de llenguage inclusiu o per ideologia de genero, sino per gramatica. 

            Han de saber que, en castella tambe, hi ha paraules que son masculines i paraules que son femenines, pero n’hi ha unes atres que varien segons el ser al qual s’apliquen i es el cas de les professions, ocupacions o dignitats. Aixina tenim ‘mestre’ / ‘mestra’, ‘pasticer’ / pasticera’, ‘rei’ / ‘reina’, des de fa molts sigles. 

            Pero igual, en la furor revisionista preferixen nomes el masculi. I suponc que ‘el diputat’ Ángeles Criado o ‘el portaveu adjunt’ María de los Llanos Massó, quan van al mercat o a una tenda, si es que van, i veuen ‘al peixcater’ Pepica o ‘al fruiter’ Olarieta es dirigiran ad ‘ells’ en castella, pero en ‘masculi’ ¿no? 

            I lo que es pijor, qué farem en ‘policia’ (¡tan femenina ella!), aplicat a masclots, majoritariament. No, aço del llenguage inclusiu s’ha d’acabar i els direm ‘policio’, no se creguen els moderns femenistes estos que anem a claudicar. 

            I si tenen una criatura –fill, per supost, res de filla– li posarém ‘Immaculat’, perque, segons ‘ells’ no pot ser ‘Immaculada’. 

            ¿I si no eren dones i en conte de cl.ch.n. tenen p.rd.l i no ho sabem? 

            ¿I per aço els estem pagant un jornal? Un atre dia mes.

 

            Image: Angeles Criado, Vox, Twitter Vox

 

                                                                                 Antoni Fontelles