El "joc fora" del govern catala

30/9/2017

            Porten anys "envidant la falta" a l'hora de votar els presuposts generals de l'Estat, conseguint sucoses i insolites prebendes, la majoria traduides en inversions economiques i infraestructures ─que deixen de fer-se en uns atres llocs, com per eixemple en el port de Valencia─ i unes atres de caracter politic, com el cas de conseguir que els garantise, per mig de la creacio d'un ent  creat en eixe fi ─la AVLl─,  l'inexistent unitat llingüistica entre valencià i catala.

            Ara  el govern catala ha anat mes llunt. Ara demanen l'independencia. Han llançat el "joc fora" ─per a qui no conega el joc del truc, el "joc fora" implica jugar-se la partida a una carta. El proces va rebotant pels quatre jugadors, el primer "truca", u dels adversaris, si te bona ma o se marca un farol, "retruca", el següent fa lo propi i llança el "quatre val" i l'ultim en parlar te opcio a desafiar en el "joc fora". Si accepten el "joc fora" qui guanya la ma guanya la partida. Molts es retiren de l'aposta encara que tinguen bones cartes en previssio de que l'atre puga tindre-les millors─.

 

           

            En principi, lo que no era mes que una estrategia de distraccio per a desviar l'atencio dels pessims resultats de les politiques financeres aplicades per la Generalitat Catalana que sobreviu ─com nosatres mateixa─ des de 2010 gracies al Fondo de Liquidea Autonómica (FLA) que son prestams en interessos de l'Estat, que superen els retalls del mateix Montoro-, afegits als casos trets a la llum de corrupcio ─que afecten a Jordi Pujol i familia, a Artur Mas i al mateix Puigdemont─, el famos 3%, ─que  per lo conegut es a soles una referencia minima ya que els percentages aplicats estaven en el 4% i mes─, ara, impulsats pels companyers de viage triats ─els independentistes d'Esquerra Republicana de Catalunya, (ERC) i els antisistema de La Candidatura d'Unitat Popular, (la CUP)─ se'ls ha anat de les mans, i lo pijor el poble s'ho ha cregut i no els deixa marge per a tornar arrere.

            Mantenen un discurs falaç, com estan acostumats, en la pretensio de que s'accepte com a veraç, tal i com ha vingut passant les tres o quatre ultimes decades, com a minim.

            S'aclamen a una llegislacio internacional que anteponen a l'espanyola, la qual no sustenta les seues reclamacions ni reivindicacions, sino que o no es aplicable, per no encaixar en el model al que fan referencia o remet a la llegislacio estatal, en el cas de la llegislacio europea.

            Porten decades afirmant que "tota la romanistica" dona soport a l'unitat de la llengua, encara que en els congressos de romanistica tal afirmacio no es compartida pel 95 % dels assistents.

            Afirmen ser una nacio, i per a articular dita nacio s'apropien:

            ─ de la bandera aragonesa, perque com a part de la corona d'Arago es l'unica ensenya comuna que han tengut en tots els actuals territoris catalans

            ─ de la llengua valenciana, perque per a que el catala puga optar a ser una llengua, precisa d'una produccio lliteraria classica que nomes pot conseguir adoptant com a propis als autors valencians. Tota la lliteratura classica "catalana" pertany a escritors naixcuts en la nacio valenciana que afirmaven en les seues obres escriure en llengua valenciana.

            ─ dels reis de la Corona d'Arago. Els llibres de text arriben a parlar de dinasties catalanes... Sempre han potenciat que no es reconega a Valencia com a regne, per ser cosa arcaica i contraria a la republica, ─propugnen que som Païs Valencià, per a encaixar-lo dins dels països catalans─ pero sempre han reclamat per a si ser principat i ara, encobertament, al parlar de reis catalans volen equiparar-se a un regne. Nomes faltaven els del Regne d'Espanya.

            ─ i lo ultim, baix l'epigraf de la nova historia, atribuixen la catalanitat a tot personage historic rellevant, des de Cervantes, passant per Colon, Leonardo Da Vinci o qualsevol atre.

            Algunes d'estes barbaritats historiques estan inclus arreplegades en la Constitucio, com es la bandera, fet que obligà a Arago a afegir un escut que mai existi en la seua bandera perque els catalans s'havien apropiat de les quatre barres d'Arago ─i els ho permeteren─. I unes atres son ensenyades en les escoles no a soles de la regio catalana sino en les de tot l'Estat.

            Per a mantindre'ls contents i superar els seus envits a "la falta", tant PSOE com PP els han fet concessions una darrere d'una atra totalment inadmissibles i contraries a la Constitucio ¿a ón queda aixo de que tots els espanyols son iguals davant de la llei i que no hi haura discriminacio entre comunitats autonomes en quant a finançacio... per eixemple?

            ¿I el principi de solidaritat? ¡Nyas coca! No a soles no el respecten, sino que es senten ofesos quan s'aplica. El "cafe per a tots" trencà els privilegis de les "regions historiques" en favor de les autonomies de tot l'Estat, i per aço se queixen. ¿Arago no es considerada regio historica i la regio catalana si? ¿Uns condats del regne d'Arago son considerats regio historica i el regne al que pertanyien no?  ¿Lleo no es una regio historica? Lleo tingue 100 reis abans que castella lleis, afirma el dit. ¿Castella tampoc es una regio historica? ¿Els valencians no hem gojat de furs, govern, moneda, eixercit i extructures administratives propies  baix el format de regne visigot primer, musulma en acabant i cristia  en l'arribada de Jaume I dins de la corona d'Arago que nos identifiquen com a nacio historica? ¿Estem tots folls?

            Entre les propostes dels empresaris catalans està el fiscalisar les partides que van a unes atres autonomies en el "cupo solidari" per a "controlar-les i que no els ixca debades" ¡Volen arrogar-se el control sobre en qué poden gastar els diners i en qué no aquelles autonomies que reban compensacio solidaria d'unes atres! ¿Aço vol dir que com la regio catalana fa us del FLA les demes autonomies poden fiscalisar en qué gasten els catalans els diners i en qué no?

            Els comentaristes de les diferents televisions d'ambit estatal coincidixen en que l'Estat li ha de fer ara una oferta "generosa" als catalans per a reconduir la situacio. ¿Es eixe el cami que nos marquen als demes? ¿La sedicio i desobedencia es recompensa en una oferta generosa? Prenim nota, pot resultar interessant per a conseguir els drets que nos reconeix la Constitucio i el govern nos nega, com per eixemple una finançacio justa. ¿Veuen com es necessaria una força nacionalista com ACNV?

            Les associacions d'empresaris catalans se freguen les mans i ya comencen a donar llistats de tot lo que "precisa" el poble catala per a tornar al compliment de la llei.

            He vist negar per part del moviment independentiste i simpatisants que hagen hagut "incidents" en el procedir dels manifestants catalans A pesar de la destruccio de tres vehiculs del Grup de Reserva i Seguritat (GRS) de la Guardia Civil i furtament del contengut, armes i municio incloses, afirmen que s'ha observat una actitut civica i intachable en tot moment.

            Suponc que lo dels vehiculs es deura a una "auto implosio instantanea" dels mateixos, i que els bots damunt d'ells, patades i colps dels manifestants no tingueren res a vore. I segurament les pegatines  que aparegueren cobrint la chapa i el fem i defecacions aparegudes en l'interior dels vehiculs es degueren a la contaminacio subyacent...

            Contrasta molt quan son, els qui defenen l'incompliment de les lleis, els retenguts per una turba violenta ─lo passat en Saragossa─. Aço si rep les condenes i calificacions d'incident greu. Hem de criticar a tots per igual, aci no hi ha sants ni dimonis.

 

 

            ¿Qué passa, als guardia civils se'ls pot retindre ─hores─, acossar i llançar-li tot tipo d'objectes, com poguerem vore en directe en el moment que abandonaven les dependencies a on els tenien retenguts una turba violenta que produi danys per valor de mils d'euros sense que obtingueren els fets la calificacio d'incident greu i per contra la retencio per uns minuts d'uns parlamentaris es calificat com a incident greu?

            Els dos foren incidents greus i condenables i nosatres els condenem. Crec que l'atac a les forces judicials fou prou mes rellevant, pels danys produits, per la duracio i per la poca diligencia per a resoldre la situacio.

            Aixina com ses senyories foren "lliberats" en pocs minuts ─vint minuts afirmen els afectats que tardaren en rescatar-los nomes se queixaren de la seua situacio al president del govern─, la guardia civil tarda hores en poder eixir, sense que els mandos dels Mossos menejaren un dit per la seua seguritat ¿no es competencia seua la seguritat ciutadana en Catalunya?

            Els afectats pels fets d'Arago demanen la dimissio o cessament del delegat del govern d'Arago. Per contra minimisen lo passat en Barcelona i no demanen cap responsabilitat a qui no envià les forces policials suficients per a garantisar la seguritat dels agents judicials. Acusen al govern estatal per les intervencions judicials... ¿no han sentit parlar de la separacio de poders? ¿Vol dir que les actuacions dels jujats contra Alfonso Grau en Valencia per la corrupcio del PP les ha manades la Generalitat Valenciana?

            Els catalans son, junt a la vasca l'autonomia mes mimada, en mes privilegis i autogovern, i encara es senten ofesos perque s'aplica, timidament, la solidaritat entre autonomies.

            No val la llei l'embut: lo estret per als demes i lo ample per a u.

            Crec en la llibertat dels pobles  a decidir el seu desti, crec que el referendum pactat era la solucio, era una responsabilitat compartida i per tant un fracas colectiu. Nos haguerem evitat vore cóm es calfava el carrer.

            Les minories nacionals estan "facultades" per la llei electoral a poder realisar una reforma constitucional reglada, pero resulta impossible perque requerix 2/3 de les cambres. La llei reduix la capacitat dels partits menuts i la posibilitat del canvi social ─a soles un eixemple, el PP en un 30 % de vots, copa el 60 % del Senat─.

            Confie en que si algun dia fem el cami cap a l'independencia no siga enganyant al nostre poble i a nosatres mateixa com han fet els governants catalans. 

 

 Imagens: Espanya i Catalunya aborrides, wordpress.com
                 L'independencia es el cami, eltxoromatutino.com
                 Vehiculs trencats Guardia Civil, lavanguardia.com

 

Video: Anna Gabriel eludix condenar els incidents de Barcelona, la sexta

 

 Miquel Real