Benestar Social

La Coalicio AVANT aposta per un benestar social orientat a superar i corregir les desigualtats socials possibilitant un minim de calitat de vida. 

 1. Aumentar els programes d'informacio, orientacio i divulgacio.
 2. Millora i a la volta major participacio dels centres socials en la vida del ciutada.
 3. Realisar propostes basiques d'intervencio en barris.
 4. Ajuda domiciliaria.
 5. Erradicar la vivenda precaria per mig de la construccio de vivenda social. O adquirir les vivendes sobrants dels bancs a preus socials, be en arrendament, be a preu adsequible per a economies depauperades.
 6. Creacio de la Regidoria de la Dona. Pla d'actuacio municipal per a l'igualtat d'oportunitats. I proteccio contra el maltracte.
 7. Potenciar l'acolliment familiar a menors perseguint el maltractament a la poblacio infantil.
 8. Crear centres especifics que tracten el fracas escolar.
 9. Ajuda sanitaria a domicili per als nostres majors.
 10. Creacio de residencies per a 3ª edat  i centres de dia en els nostres barris. Teleassistencia als vells que viuen a soles.
 11. Creacio de l'Institut Municipal de Discapacitats Valencians i del servici de minusvalies en els Servicis  Socials de l'Ajuntament.
 12. Supressio de barreres arquitectoniques i millores del transport adaptat.
 13. Centres concertats per a l'integracio social i laboral de discapacitats.
 14. Perseguir el compliment dels percentages minims de contractacio.
 15. Informacio municipal en braille.
 16. En drogodependencies no som partidaris del repartiment de metadona, preferim la potenciacio de centres de soport per als afectats i la seua familia, aixina com el conveni en centres de desintoxicacio, procurant la seua reinsercio a l'eixida dels mateixos.
 17. Per als colectius de poblacio marginal i immigrants considerem necessari crear una oficina especifica que elabore un cens d'esta poblacio i intervinga per a cobrir les seues necessitats basiques. Reinsercio dels valencians que han caigut en la pobrea, dotant-los d’uns mijos minims de subsistencia.