Anulen el Decret que establix el copagament a discapacitats

8/10/2014

El Tribunal Superior de Justicia de la comunitat autonoma de Valencia (TSJCV) ha dictat sentencia anulatoria del Decret del Consell que establia els preus publics en l'ambit dels servicis socials, eliminant d'esta manera el copagament dels medicaments per als discapacitats.

Dur correctiu a la gestio del Consell, que ha vist qüestionada la seua argumentacio juridica d'un Decret que atentava contra els interessos dels consumidors.

El TSJCV "considera de manera palmaria que el Decret, en contra de lo preceptuat constitucional i llegalment, vulnera el principi de reserva de Llei, el de llegalitat en materia tributaria i el de jerarquia normativa".

En un comunicat, han destacac que la Sala, en "un eixercici de responsabilitat i conexio con la realitat social" que compartixen, estimen que el Decret regula "servicis assistencials, basics e imprescindibles dirigits a majors i persones en discapacitat que no pareix que siguen grups especialment favorits" i que, per este motiu, "la seua recepcio no es voluntaria, sino que afecta a aspectes essencials de sa vida diaria i a la seua dignitat personal".

El Cermi CV (Comite Espanyol de Representants de Persones en Discapacitat de la comunitat autonoma  de Valencia) valora que, "en este sensat pronunciamient, es dona favorable acogida a les reivindicacions del colectiu" i queda "entreoberta una porta a uns atres pronunciaments judicials en el mateix sentit per a aquelles persones als qui l'administracio continúa imponent coactivament el deure d'abonar el copagament a l'ampar de l'Orden 21/2.012 de 25 d'octubre".

Joan Planells, president del Cermi, ha destacat que eixa sentencia "declara nul el Decret, per tant les actuacions que s'han fet des de llavors son nules" i "entra en el fondo de la questio del Decret, que els servicis que se donen son servicis necessaris per a la vida d'estas persones i un copagament no pot impedir-lo".

La Consellera i portaveu del Consell, María José Català, , ha apostat per mantindre el dilec en el Cermi CV i ha indicat que "si es confirma que es un tema procedimental, respectant eixaa reserva de Llei", realisaran "les accions oportunes per a adequar la mida al marc llegal exigible".

A falta de poder analisar en deteniment la sentencia, ha destacat que "incidix sobre tot en l'aspecte procedimental", ya que "este procediment s'articulà per un procediment i en la sentencia se diu que tenía que haber segut un atre tipo de procediment, possiblement un Decret Llei o una Llei".

De lo que se despren que el Consell buscarà la manera de redactar o d'ajustar el seu Decret per a que continue vigent, buscant l'argucia llegal que els permitixca continuar en la seua aplicacio. Sense que els immute lo afirmat pel tribunal referent a que "la seua recepcio (del servici) no es voluntaria, sino que afecta a aspectes essencials de sa vida diaria i a la seua dignitat personal".

Els valencians necessitem canviar la gestio que se fa dels servicis socials i sanitaris. Accio Nacionalista Valenciana es compromet a realisar una gestio digna acorde en les necessitats dels ciutadans.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/10/07/5433f4c5268e3ea2268b4584.html

http://www.cermicv.es/frm/Inicio.aspx