Actituts hieratiques: el maltractament i les conseqüencies (I)

15/6/2016

            Començare deixant clar que no soc expert ni docte en la materia, sino simplement un ser huma que porta mig sigle observant i experimentant, quan no patint, les conseqüencies del maltractractament.

            La meua sui generis definicio de maltractament a les persones es "aquell tracte inadequat que se fa contra les persones en l'interrelacio personal que afecta negativament a la seua dignitat individual".

            L'orige del maltractament.-

            La motivacio d'esta patologia pot ser molt diversa. A lo llarc de ma vida he vist tot tipo de "raons". Alguns justifiquen la seua conducta d'abus per haver passat previament per una situacio similar. ¿A ón està la llogica? ¿Si a tu te fan passar per una situacio desagradable en base a un abus de força, autoritat, situacio, o oportunitat, quan tingues ocasio vas a fer passar ad un atre per a on no t'ha agradat passar a tu? ¿No sería mes llogic que coneixent el cas sigues tu el primer en intentar evitar que uns atres travessen per la situacio agra que has vixcut tu? Puix pareix ser que no, la majoria de gent opta per prendre la revancha contra desconeguts inocents que es veuen exposts a la situacio que en orige va fer patir ad aquells que seran els seus bochins. En casos de violencia de genero dels progenitors contra les mares, el 50 % dels chiquets repetiran esta conducta, el restant no. 

            Uns atres cauen en este comportament per sobreproteccio. Ho passaren tan malament que volen impedir que una situacio que va ser traumatica es puga repetir en els seus sers volguts, sense enterar-se de que esta conducta pot ser tan perjudicial o mes que el maltractament patit per ells mateixos, impedint que els seus sers volguts tinguen l'aprenentage precis per a fer front a la vida i encaixar les vissicituts que esta presenta. Com a resultat els chiquets que reben sobreproteccio es convertixen en tirans que estan acostumats a que els seus desijos son ordens i que no res de lo que fan te conseqüencies, quan es tracta de corregir el resultat d'este procedir, fa falta gran firmea i ajuda professional, i quan no s'aplica en prontitut i decisio, els resultats poden ser desastrosos.

            L'exces de treball, l'estres, una situacio descontrolada com puga ser una malaltia o l'urgencia de centrar l'atencio en aquell dels fills que necessita ajuda, perque te problemes en els estudis o les desavenencies conjugals, son motius per a que l'atencio que precisen els fills no siga atesa en la mida justa i necessaria. El menut pot rebre les senyals com a una manca d'afecte o discriminacio si veu que totes les atencions van a parar al germanet malalt o en mes dificultats per als estudis... Molts pares que no es detenen a observar esta situacio estan creant un trauma, sens intencio de fer-ho, al chiquet que sent que no rep la cantitat d'atencio o d'afecte que veu que li estan entregant al germanet, el tipic cas dels cels.

            En el cas de les desavenencies conjugals es pot arribar a extrems d'irresponsabilitat illimitada, utilisant als fills com a armes contra l'atra part, no dubtant en llançar a perdre al chiquet en tal de conseguir "fotre" a l'atre conjuge. Son el casos a on les possibilitats d'educar adequadament ad un infant es reduixen. En ocasions una de les parts li oferix al manyaco tot lo que l'atra part li està restringint, no perque pense que es bo per ad ell, sino per a guanyar-se'l i aixina "fotre" a l'exparella. Sense dubte en estos casos els mes perjudicats son sempre els fills els quals obtenen ensenyances dels seus progenitors naixcudes de l'odi i la pretensio de fer mal.

            Alguns simplement fruixen fent patir als demes (si es aixina tenen traços sicotics). Este comportament ha de ser materia d'estudi dels especialistes, com a comportament inadequat a corregir... Sense dubte les professions de sicolec i siquiatria tenen un gran potencial de futur per la gran quantitat de pacients que a dia de hui necessiten terapia urgent. 

            Classes de maltractament hi ha moltes, els erudits fan classificacions i grups atenent a diferents variants, yo em llimitare a fer-ne una.

            Atenent al seu ambit, nos trobem el familiar, l'escolar, el llaboral, l'institucional, etc. Maltractes com el sicologic o el de genero els podem trobar dins de cadascu dels diferents entorns que he enumerat ades.

            L'entorn familiar: es aquell que te lloc normalment en una casa compartida. Des del pare que paga les seues frustracions en els seus fills, el qual tendix a ser agressiu, passant pel que ignora les necessitats de la seua progenie, obviant que la manca d'atencio i d'afecte tambe es una manera de violencia, fins ad aquells que sobreprotegixen als seus descendents, donant per bo tot lo que fan i buscant raons, per injustificable que siga a tot lo que fa el fill, actitut que a la fi, per lo perniciosa que resulta en l'educacio del chiquet tambe es torna en victima d'esta patologia.

            En la manera d'educar hi ha moltes actituts de vexacions comunament acceptades, frases com "un carchot a temps sempre es bo" o "una bona 'galtà'" que li donara sa mare i no actuaria aixina...", son massa comunes i escoltades sense rubor i acceptament per la majoria de la poblacio. El castic fisic sempre es contraproduent. El menut no enten mes que està rebent colps, els quals en la majoria d'ocasions no veu justificats, perque no acaba de vore que lo que ha fet està mal. Per tant, si el "carchot" o la "galtà" son per a corregir una actitut o conducta i s'aplica sistematicament, sense deixar clar qué es lo que ocasiona el "correctiu", este pert tota la força correctiva i passa a rebre una carrega repressiva, la qual porta adosat un component de resentiment que en moltes ocasions pot conduir a l'efecte contrari al perseguit.

            Per un atre costat, si se raona en ell i se li fa comprendre qué ha fet mal i per qué, el "carchot" o la "galtà", estan de mes. Aixo no vol dir que desapareguen les conseqüencies pel procedir roïn dut a terme. Tota accio ha de tindre conseqüencies, aixina el menut depren a ser responsable de les seues actuacions.

            Dins de les families hi ha mes talants que poden tindre caracter de "agravi", com per eixemple atendre ad un fill en detriment dels demes, pot crear el substrat necessari per a futurs conflictes entre els germans, i pot ser germe de respostes inadequades adoptades pels infants per la necessitat de rebre atencio. Estos comportaments poden prendre forma com a costum i mes tart ser aplicades com a conducta d'interactuacio quan els adolescents acodixen a centres educatius, creant gran numero de conflictes en els companyers.

            Quan centres l'atencio en un dels fills, deixant inconscientment, o no, als demes de costat, estas creant un conflicte emocional als infants. El motiu que ocasiona esta actitut pot ser molt divers, des d'una malaltia ocasional greu, cronica, o per ser l'ultim arribat a la casa. Est ultim cas està prou estudiat i produix el sindrome del "rei destronat" en el menut que ocupava el seu lloc fins al naiximent del nou germanet. La resposta dels pares davant d'estes situacions pot ser determinant per a crear un trauma o evitar que tinga lloc.

            Quan es parla de maltractament la majoria de gent passa a pensar en castic fisic, pero hi ha una atra variant que pot ser tan danyina o mes i que moltes voltes acompanya a la violencia fisica, em referix al maltractament sicologic.

            Comportar-se despectivament en la persona que tens al costat de forma sistematica i continuada pot ocasionar trastorns de la personalitat en l'afectat a causa de tal actuacio. L'efecte es major quan major es el vincul emocional que unix a abdos persones i mes encara quan major es el grau de parentesc. A molts el fet de que un desconegut els done un tracte despectiu els molesta, pero no li donen la menor importancia, la cosa canvia i molt si esta persona es un familiar o persona de la que s'espera rebre afecte... En estos casos l'efecte pot ser devastador.

            Un atre maltracte que es dona dins de la familia es l'emocional a on uns fan per disminuir l'autoestima dels atres, una persona que es vol poc es facilment maleable... d'aço han pres bona nota els politics i procuren que els valencians tingam una molt baixa autoestima, perque si prenguerem consciencia del gran orgull que podriem sentir com a poble no tindrien capacitat per a manipular-nos.

 

            Contra el maltractament, tolerancia zero. Denuncia'l, no sigues compliç. Si detectes un cas de vexacions, dona el pas i comunica'l a les autoritats. No res justifica a la violencia siga de la classe que siga.

 

 Imagens: You Tube, les paraules llastimen
                 desafiosycompromisos.blogspot.com.es, discusio familiar
                 Analy Ruiz, maltractrament infantil.

 

Miquel Real