Timida regularisacio del salari minim interprofessional

26/12/2017

            Acort entre Govern, sindicats i patronal per a fixar el salari minim en 735,9 euros per a 2018, encara llunt de les recomanacions de la Carta Social Europea. La pujada implica un increment del 4%, sifra que pot pareixer important per a un any, pero insignificant darrere del temps que els sous han estat congelats quan no han segut reduits.

            La perdua del poder adquisitiu dels treballadors repercutix negativament en l'economia. Al dispondre d'una quantitat chicoteta de recursos els ciutadans reduixen al maxim les despeses i per tant baixen les vendes en els comerços, baixen els ingressos en les empreses lo que fa baixar els beneficis... lo que a la vegada fa baixar la recaptacio d'imposts. Portem massa temps veent com el IPC puja mes que els sous, cóm els diners que rebem a finals de mes cada volta donen per a manco.

            Per a reactivar l'economia s'ha de potenciar el consum i no cap una atra que incrementar el poder adquisitiu dels ciutadans pujant els seus sous.

            Com a conseqüencia de les reformes laborals aprovades pel PP, la funcio de la negociacio colectiva s'ha vist greument perjudicada i encara que els sindicats pretenen revalorisar-la, la patronal es troba "molt comoda" en la nova situacio actual de debilitat absoluta dels sindicats per a fer pressio davant de les empreses. La revalorisacio dels sous es meneja en una banda entre un 2 i un 3 per cent, negant-se la patronal en aplicar la mateixa llinea de revalorisacio que en els salaris minims.

            Per un atre costat s'ha de recordar que les tarifes que patim tant en energies, com transports i uns atres conceptes nos diuen que "son comparables" o inclus menors als vigents en els països punters d'Europa, França, Anglaterra, Alemania, Italia, etc. Lo que no nos diuen es el ratio comparatiu entre eixes tarifes i el seu salari minim interprofessional. 

 

            Senyors Montoro i de Guindos, no poden vostes comparar el preu del transport public 1.50 el billet en un salari minim actualisat de 735,9 euros  en un atre de preu similar, en un salari com el de Luxemburc de 1922 euros o els 1457 de França per eixemple. En els ingressos dels francesos podem, gastant integrament el sou en transport public, fer uns 971 viages, mentrimentres que en el nostre salari nos quedariem en nomes 490. Practicament per cada billet de transport que podem comprar, un frances pot comprar-ne 2. La qual cosa indica clarament dos coses, el nostre salari minim està per baix de lo raonable i que els preus del transport, aixina com de les energies i unes atres despeses similars, estan per damunt de lo raonable.

            Massa preocupar-se perque les electriques cobren un preu just, d'acort al cost de produccio, per una banda i una manca total de sensibilitat per a que els ciutadans reban un sou raonable d'acort en el cost de la vida, per una atra.

            Resulta molt facil fixar uns preus abusius, disponent dels sous privilegiats de ses senyories, obligant fer un esforç ingent a les classes treballadores que cada volta es troben en manco capacitat per a afrontar els pagaments que els asseguren una vida digna.

            El trenc entre els rics i els pobres en la Nacio Valenciana cada volta es fa mes gran. La pobrea va guanyant adeptes, cada volta nos trobem en mes families que no poden arribar a fi de mes, mentrimentres que els rics aumenten en numero i cada volta son mes rics. Estos viuen aliens als problemes economics que patixen els atres. Es la classe mija la que cada volta es veu mes reduida. Aço nos du a una paradoxa estadistica, en virtut de la qual "la mija" viu be, estem davant de situacions matematiques enganyoses que asseguren que si voste no te cap coche i yo ne tinc 4, estadisticament fruim de dos cadascu.

            "Espanya va be", si per a uns atres, nosatres patim una infrafinançacio endemica que nos remet a la misseria, junt a uns salaris insuficients per a fer front a uns rebuts per servicis calculats en base al potencial economic dels països europeus que nos dupliquen en salari minim. Des d'Accio Nacionalista Valenciana exigim proporcionalitat, trien vostes senyors del Govern, o be baixen el cost del transport, energies i uns atres bens de consum que estem pagant com si vixquerem en els països mes rics d'Europa, o be nos regularisen els sous i els posen a nivell d'estos països privilegiats.

Imagens: sindicats, patronal i Govern, salari minim, acort per a 2018, rtv.es
                Taules salarials, elmundo.es        

Miquel Real