Solidaritat europea en Africa meridional a costa del camp valencià

13/10/2016

            En el parlament europeu s'han escoltat eloqüents alocucions en defensa dels mes desprotegits i de les regions mes pobres de l'Africa meridional ¿Sudafrica tambe? Si sudafrica principalment.
            Atenent al dictamen de l'Eurocamara l'acort "ajudarà als països africans a reduir la pobrea" i a integrar-se progressivament en l'economia mundial.
            L'acort aprovat per 417 vots a favor, 216 en contra i 66 abstencions, entrarà en vigor en acabant de la seua ratificacio  pel Consell de Ministres de l'Unio Europea (UE) i dels Governs dels països africans. El conveni  consistix en "millores per a l'entrada dels enviaments de Sudafrica i un acces "lliure d'arancels" per als productes dels atres cinc països que conformen "l'Africa meridional" -Botsuana, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudafrica i Suazilandia-, es dir que les seues exportacions tindran un tracte de privilegi dins del mercat comunitari.
            El comerç entre l'UE i els sis països es lliberalisarà un 86% (per a Mozambique  nomes un 74%) en un plaç de deu anys, en l'excepcio dels productes agricoles i peixquers.
            Ademes, l'UE no subvencionarà les exportacions agricoles dirigides ad eixos països en lo que, per la diferencia del cost de produccio, -ma d'obra i condicions fitosanitaries no exigides en estos països- fa impossible la lliure competencia.

            J. Masia nos plantejava en el seu encertat articul de 1/6/2015 al voltant dels arancels que certs països conseguixen preus per baix del cost "a costa de tindre condicions i drets laborals minims o inexistents, garanties mig ambientals que lluixen per la seua absencia i uns salaris molt reduits".  "Esta ventaja es competencia deslleal perque es sustenta en la violacio dels drets i les condicions dels treballadors. Es falaç acceptar i assumir que en un mon globalisat, les transnacionals s'han d'enriquir a costa del mig ambient i dels treballadors. El dumping està prohibit, presupon vendre per baix del preu de cost, alguns ho poden conseguir perque exploten la seua ma d'obra i els seus recursos naturals".
            A pesar d'estar supostament exclosos de l'acort els productes agricoles i peixequers en lo referent a la zona de l'Africa meridional -la majoria d'estos països tenen una produccio de citrics, testimonial-, si se contempla per als citrics i productes hortofruticoles un tracte de favor en Sudafrica, en plena competencia deslleal en la produccio autoctona europea. L'antic acort permetia l'exportacio de citrics  a l'UE fins al 15 d'octubre, data d'inici de les campanyes citricoles en territori Europeu. El nou pla implica l'ampliacio del periodo d'exportacions fins al 30 de novembre, la qual cosa supon una interferencia clara en la comercialisacio dels citrics europeus en plena campanya productiva. Aixina mateix contempla ademes una progressio de la supressio dels arancels fins a la seua eliminacio total prevista per a l'any 25. S'ha de recordar que Sudafrica exporta principalment "navelines" producte estrela entre els tarongers valencians.
            L'unio de llauradors estima una perdua directa d'ingressos de mes de 124 millons d'euros nomes per al sector citricola valencià, perdues que tambe esguitaran a les zones productores del restant de l'Estat espanyol i ad uns atres estats europeus productors de citrics.
            L'increment de l'oferta supondra directament una baixada de preus, -ya hi ha molts llauradors que deixen sense arreplegar les collites perque el cost es superior al benefici-. La perdua de beneficis pot supondre un perjuï a tot el sector implicat, incloent als collidors de taronja -alguns llauradors ya se plantegen com a alternativa el canvi de varietats citricoles per a poder subsistir-.
            Els citrics representen un 38% de les exportacions agroalimentaries de la nacio valenciana, i un 8% de l'exportacio total valenciana. Sent el Regne de Valencia, ara mateixa. el major exportador a nivell mundial de citrics. L'Estat espanyol es situa el quint  com a productor a nivell mundial.
            L'Unio de Llauradors planteja canvis en l'acort en Sudafrica per a paliar la situacio lesiva que supon l'entrada massiva de productes citricoles en epoca de produccio europea. 
            Entre les propostes estàn les d'establir "quotes" d'importacio "regressives" en les quals les majors cantitats d'importacio s'assignarien als mesos de juny a septembre. A partir d'octubre, estes disminuirien progressivament a nivells que no produgueren interferencies en el mercat comunitari en el moment en que hagen d'entrar en comercialisacio les varietats europees.
            Un atre punt a destacar de les reivindicacions de l'Unio de Llauradors es la creacio d'un cos d'inspectors fitosanitaris europeus en els ports d'orige, a carrec del sector sudafricà, per a evitar al maxim l'eixida d'encomandes en malalties com la "Taca negra" dels citrics, oriuntda de Sudafrica.
            Igualment i en la mateixa llinea l'Unio de Llauradors demana un unic port d'entrada de les importacions de citrics sudafricans, per a poder dur a terme un control exhaustiu fitosanitari per especialistes que impedixca l'introduccio de productes contaminats en territori europeu. El port propost a tal fi es el de Valencia.

 

            Es un fet constatat que els productors sudafricans no estan subjects al ferreu control de les directives europees que complixen els llauradors valencians per a garantisar una produccio apta per al consum huma i que igualment no han de superar els numerosos controls de calitat tant en la produccio com en la collita i posterior manufacturacio dels citrics. Per tant l'establiment de controls en els punts de partida de les exportacions sudafricanes, aixina com en els punts d'arribada, incrementant el mostreig que es fa per a detectar les possibles mercaderies que no complixquen en els requisits de comercialisacio comunitaris es una mida de trellat i necessaria.
            l'Associacio Valenciana de Llauradors, AVA-ASAJA, considera que el soport del Parlament Europeu, PE, otorgat al citat acort, supon una claudicacio davant de les pressions de Sudafrica i els seus aliats del nort d'Europa. L'agrupacio de llauradors denuncia l'actitut del govern a la que califiquen "d'insensibilitat cap als interessos dels valencians". L'eixecutiu "ni està ni es esperat". Denuncien que mostra la seua manca d'empatia en els valencians "no solicitant" ni tan sols, "compensacions economiques per als seus productors", "comportant-se com uns atres governs europeus aliens al problema als que ni els va ni els ve".
            Es novament el camp valencià el perjudicat per les actuacions dels representants politics triats, teoricament, per a defendre els interessos dels valencians. ¿O es que els valencians no som part de "tots els espanyols" quan toca defendre els nostres interessos? 
            En les votades a on tocava donar la cara per aquells que els otorgaren els vots i defendre els interessos generals de la terra valenciana o be han votat en contra d'estos (8 dels 16 del PP i 1 per UPyD-ara ALDE)) o han mirat cap a un atre lloc, (9 dels 14 del PSOE) abstenent-se, com si la cosa no anara en ells.             

            Ademes una representant mes del PP i una atra per UPyD (tambe ara en ALDE) votaren a favor de l'entrada dels citrics encara que posteriorment canviaren el seu vot.
            En la votacio es dirimia si s'acceptava o no l'entrada de citrics sudafricans en territori europeu. L'entrada d'este producte trenca en les politiques agraries europees que dictaminen qué es pot produir en cadascu dels territoris i en quínes quantitats, per a harmonisar la produccio dels estats membres i obtindre unes collites raonables en relacio a la demanda interna i a la capacitat exportadora.
            Els dos sindicats agraris consideren que la produccio citricola comunitaria, unes 600.000 hectarees de cultiu en l'UE, de les que 400.000 estan en Espanya, queden seriament amenaçades per est acort.
            Igualment critiquen que el pacte haja eixit avant sense informes d'impacte economic i practicant "ocultisme" en les negociacions.
            S'ha de resenyar que cap dels representants valencians presents en el parlament europeu ha votat en contra dels interessos dels valencians, no obstant, tant els corresponents al PP com al PSOE no han tengut el pes suficient i necessari per a posicionar als seus partits en una defensa clara i contundent dels nostres interessos.
            Si no son capaços de convencer als seus companyers de partit, ¿Cóm han de poder convencer al restant de parlamentaris europeus? ¿Quína image donen els nostres politics votant uns a favor d'uns interessos economics i uns atres a favor dels contraris o desatenent-se per mig de l'abstencio?
            L'Unio de Llauradors ha tengut acces a l'acta de les votades i denuncien publicament ad aquells que han traicionat als nostres interessos. Denuncia grafica que es pot observar en la foto.

            Accio Nacionalista Valenciana, Avant Valencians i Los Verdes Ecopacifistas reclamen el soport en vots dels valencians per a evitar que situacions com estes es tornen a reproduir.
            Com be apunten les forces sindicals l'apelacio a la solidaritat entre els pobles per a erradicar la pobrea es una falacia. De fet el païs mes beneficiat de l'acort es el mes ric dels països africans implicats, i el beneficiat directe no es le poble de Sudafrica sino les companyies que fan les transaccions d'exportacio que estan en mans d'uns pocs.

            El cami per a que uns deixen de ser pobres no es empobrir a uns atres pobles sino el dotar-los dels instruments necesaris per al seu desenroll, aixina com encaminar la seua economia cap a l'autosuficiencia guiant-los pel cami de les energies renovables i netes. 
            Fa falta en el parlament europeu una força  valenciana que defenga els interessos dels valencians i que si es dona el cas aprete les consciencies del restant de l'Estat, per a que es posicionen al nostre costat tal i com correspon al principi de solidaritat interterritorial que emana de la nostra Constitucio. Eixa força es l'Aliança Valenciana que conformen estos tres partits caracterisats per treballar pel be i pels interessos del territori valencià i dels valencians. Si vols ajudar-te, ajuda'ns.

 

Imagens: europarlamentaris traïdors, launio.org
                taronges en la "taca negra", economia3.com

Fonts:

http://www.revistamercados.com/noticia/la-ue-facilitara-acceso-los-citricos-sudafricanos-una-amenaza-espana/
http://www.economia3.com/2016/09/15/83885-la-ampliacion-de-la-importacion-de-naranja-sudafricana-despierta-el-euroescepticismo-en-ava/
http://www.launio.org/es/cgi-bin/article.asp?sid=0601&aid=10735
http://www.accionacionalistavalenciana.com/aranzels-les-exportacions-j-masia

 

Secretaries d'Economia i Agricultura
Accio Nacionalista Valenciana
Avant Valencians
Los Verdes Ecopacifistas