L'indemnisacio d'indefinits i temporals sera igual

20/9/2016

            Per mig d'una sentencia que establix que no ha d'haver diferencia entre les indemnisacions per despachament dels treballadors en contracte indefinit i temporals, el TJUE, Tribunal de Justicia de l'Unio Europea, ha sacsat les bases de la normativa laboral de l'Estat espanyol.

            Ara, els primers, en acabar el seu contracte, darrere de les ultimes retallades de drets laborals, cobren l'equivalent a un sou de 20 dies per any treballat; els segons reben 12 dies per any o no res si treballen en calitat d'interins.
            Els juges comunitaris establixen que els interins tenen dret a percebre una compensacio al rescindir el seu contracte. L'argumentacio de l'alt tribunal no es queda ahi i defen que les indemnisacions per despachament han de ser iguals per a tots, de no ser que existixquen "raons objectives", i d'estes ultimes exclou el fet de ser indefinit o no
            La clausula 4, apartats 1 o 4, de l'acort marc [en referencia a la directiva europea en la que s'assenta el fallo], no permet justificar una diferencia de tractament entre treballadors en contracte de duracio determinada i treballadors fixos pel fet de que aquella estiga prevista per una norma estatal general i abstracta, com una llei o un conveni colectiu.
            Esta sentencia te orige en la lluita pels seus drets de Ana de Diego qui va ser contractada pel Ministeri de Defensa espanyol en calitat d'interina per a suplir el lloc de treball d'una lliberada sindical. Passats nou anys, a conseqüencia del decret de retalls de juliol de 2012, que redui el numero de lliberats sindicals, pergue el seu lloc de treball el 1 d'octubre d'eix any.
            L'afectada posà el cas en mans dels tribunals, perdent en primera instancia, lo que la dugue a recorrer al TSJM, Tribunal Superior de Justicia de Madrit, el qual suspengue el proces i alçà quatre qüestions judicials a la justicia europea.
            La resposta del tribunal comunitari no deixa lloc a dubtes: la llegislacio espanyola contradiu una directiva europea perque "el fet de que este treballador [en referencia a Ana de Diego] haja prestat els seus servicis en virtut d'un contracte d'interinitat no pot constituir rao objectiva que permeta justificar la negativa a que dit treballador tinga dret a la mencionada indemnisacio".
            Els sindicats reclamen "una reforma llegal urgent per a adaptar la norma al marc europeu". Per la seua banda el Ministeri d'Ocupacio, en paraules d'un portaveu oficial afirmà que "s'està analisant les implicacions de la decisio de la justicia europea", i adelantà que al seu entendre el text nomes es referia als treballadors interins"
Font: Manuel V. Gómez
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/19/actualidad/1474306590_104994.html /

            Accio Nacionalista Valenciana, Avant Valencians i Los Verdes Ecopacifistas demanen l'immediata tramitacio de la llegislacio pertinent que adeqüe la llei estatal a la normativa europea (modificacio de l'Estatut dels Treballadors). Aixina mateixa li recomanen al portaveu del Ministeri d'Ocupacio que faça un curset intensiu de llegislacio internacional i laboral que li deixe en situacio d'entendre les sentencies i el seu alcanç, per a que quan lligga un text llegal entenga lo que diu i no allo que vullguera que diga. Igualment, consideren inadmissible que des del govern central es tracte de llimitar l'alcanç d'una sentencia emanada de les directrius europees que beneficien als ciutadans que estan baix la seua tutela.

Image: Cort de Justicia Europea; internacional.elpais.com

 

Miquel Real