La plaga de la corrupcio

25/10/2015

Des d'Accio Nacionalista Valenciana i la Federacio AVANT Valencians, denunciem la manca d'actitut dels partits governants per a posar fi a la plaga que patix la democracia, la corrupcio.

Les practiques corruptives son molt cridaneres, donen moltes senyals de presencia, la gent te molta tendencia a fer ostentacio dels bens que ha obtingut com a guany, per molt que el mig de dit benefici no siga llicit.

Es cert que hi ha figures que s'escapen a lo contemplat per la llegislacio vigent, per aixo des d'Accio Nacionalista Valenciana i la Federacio AVANT Valencians hem realisat una serie de propostes per a que s'incloguen noves figures d'actuacions com a delictives en el codic penal.

http://accionacionalistavalenciana.com/la-federacio-avant-propon-mides-contra-la-corrupcio

No obstant, el gros, se la porten actuacions ya contemplades en la llegislacio actual... Lo qual fa que nos preguntem ¿Qué està fallant, per a que els delits contemplats com a tals tinguen lloc en la major de les impunitats? El ya famos 3% pel que s'està perseguint ara al "presunt" corrupte Artur Mas, fa decades que era de coneiximent public. El mateix Pascual Maragall, sent president de la Generalitat de Catalunya li'l va llançar a la cara en un debat en el 2005 del parlament catala al partit que feya esta practica... ¿Han de passar 15 anys per a que la justicia actue? ¿Qué o quí ha impedit tots estos anys que la justicia prenguera l'iniciativa de combatre un fet flagrant de corrupcio per tots coneguts? ¿La governabilitat de l'Estat, per part del partit de tanda PP-PSOE, justifica la "no ingerencia" de la justicia en les accions de corrupcio per a obtindre finançacio irregular per part dels catalans? ¿El no dotar a la justicia dels mijos necessaris per al seu funcionament a qué es deu? ¿Cóm pot ser que la justicia espanyola no tinga els seus sistemes informatisats i alguns ministeris almagasenen montanyes d'equips informatics sense adjudicar-los utilitat alguna? ¿Hi ha interes en que la justicia es colapse, per a que puguen prescriure les accions delictives dutes a terme pels partits en el govern? ¿La reforma del PP, reduint el temps d'investigacio, no repercutirà a favor dels corruptes?

Hi ha un fum d'empreses que han tancat perque abans que la justicia resolga favorablement, les seues llicites reclamacions, han passat lustres i decades, de manera que quan el tribunal ha dictaminat sentencia, el perjuï era definitiu i irreversible. ¿Se li han de demanar danys i perjuïns a la justicia per no dictar sentencia a temps? ¿S'ha d'actuar contra el govern per no dotar a la justicia de personal i mijos suficients per a atendre les demandes presentades en temps i forma? ¿Tindra alguna cosa a vore que alguns dels llitigis que es traspaperen o se dilaten en el temps van contra la mateixa administracio, i la llentitut de la justicia li favorix ad esta? ¿De qué li aprofita ad un malalt guanyar un llitigi sobre el dret a una atencio prioritaria, per rao de la seua malaltia si quan el guanya, la malaltia ya s'ha cobrat la seua vida?

¿No s'ha plantejat el govern de l'Estat que per a paliar la desocupacio pot crear nous jujats, incrementar les plantilles dels actuals i facilitar al poble un servici que ve garantisat per la Constitucio?

Una justicia que no es rapida no es justa. Quan la lentitut ve del sistema garantiste, redunda en mes justicia, quan per contra es dona per la manca de mijos, es un frau als ciutadans.

Accio Nacionalista Valenciana i la Federacio AVANT Valencians es comprometen a defendre en el Congres dels Diputats una finançacio suficient de la justicia que permeta ad esta eixercir les seues funcions en normalitat i suficiencia, aixina com propiciar una separacio real dels poders politics i judicials, deixant al carrec dels tribunals unicament a gent de carrera judicial, i que el nomenament dels juges no siga competencia dels politics.

Imagens: www.el19digital.com; guasabaraeditor.blogspot.com
                                      

 

Secretaría de Justicia
Accio Nacionalista Valenciana
Federacio AVANT Valencians