La Generalitat te ‘febre’ i els valencians ‘febra’ (I) / Toni Fontelles

12/1/2023

            Les esquadres idiomatiques irredentes de la Generalitat (Valenciana) alvancen com les tropes hitlerianes que recorregueren les gelades estepes del comunisme rus alla pels anys 40 del sigle passat. No se si arremataran com aquelles... en el rabo entre cames. Merits n’estan fent a cada punt.

            La Conselleria de Sanitat nos recorda estos dies d’hivern la necessitat de proteccio per la grip i pel covid-19. Com sempre, els defensors de ‘la nostra llengua’, ‘la llengua autoctona’, ‘l’idioma propi’, ‘la llengua dels valencians’, ‘la llengua dels classics’, ‘la nostra parla’, ‘la llengua propia’, ‘la llengua compartida’ o ‘la parla genuïna’, no perden ocasio per a ficar la cullerada... les catalanades.

L’anunci institucional te una huitantena de paraules. Inclou les neutres: ‘doble’, ‘reforç’, ‘vacuna’...; les normatives: ‘dosi’, ‘simptoma’ i ‘mesura’; les convergents: ‘amb’, ‘protegeix-te’ i ‘mascareta’, i l’ideologica: ‘febre’. Tant les convergents com les ideologiques son ‘diagnostiques’ perque nos indiquen la temperatura de la ‘catalanitat’... sobre tot les ultimes son especifiques de la malaltia: l’autoodi.

El terme mes marcat es l’alteracio de la temperatura corporal, lo que els valencians diguem habitualment ‘febra’. Ho corrobora tambe que en el meu poble –i en uns atres suponc que igual– existix el malnom de ‘Febra’ i n’hi ha una advocacio, provablement d’orige migeval: Mare de Deu de les Febres (actes capitulars de la seu de Xativa, 1720; tambe en castella hi ha una Virgen de la Fiebres).

Com no nos hem de fiar de la gent, que parla molt mal, ni tampoc de les costums (coms els malnoms), podem recorrer a la documentacio historica (CIVAL i DHIVAM).

SIGLE XIII

1) febra (1282, Llibre de cort del justicia de Valencia, CIVAL)

            SIGLE XIV

2) febre (1313, Llibre de sent Sovi, apareix tres voltes, CIVAL)

3) febra / febre (1371, Jaume March, CIVAL)

4) febra (1380, Jaume I, CIVAL)

5) febra (1395, Antoni Canals CIVAL)

SIGLE XV

6) febra (1410, sant Vicent Ferrer, CIVAL)

7) febra (1460, Jaume Roig, DHIVAM)

8) febra (1490, Lluïs Alcanyis, DHIVAM)

9) febra (1496, Roïç de Corella, DHIVAM)

SIGLE XVIII

10) febra (1746, Carlos Ros, DHIVAM)

SIGLE XIX

11) febre (1859, 1876, 1884, 1900... Teodor Llorente, CIVAL)

12) febra (1864, Miguel Rosanes –catala–, DHIVAM)

13) febra (1870, Eduart Escalant, DHIVAM)

14) febra (1877, Josep Escrig, DHIVAM)

 

            Imagens: Facebook, burjassot.org.