La "cultura del porro"

8/12/2014

Interior puja la vigilancia contra la venda de droga en els coleges. El Ministeri d'Interior intensificarà les llabors de control en els centres educatius del Regne de Valencia entre el 9 i el 19 de decembre, en especial per a lluitar contra el trafic minoriste de drogues, segons informà la Delegacio de Govern en un comunicat en Valencia

Emmarcat en el "Pla Director per a la convivencia i millora de la seguritat en els centres educatius i els seus voltants", la mida es desenrollarà especialment en els centres d'Educacio Secundaria i Bachillerat que "la problematica especifica dels quals ho aconselle". Esta fase del pla, concretament la quarta, coincidix en la fi del periodo lectiu del primer trimestre i abans de l'inici de les vacacions de Nadal.

Deteccio de punts de venda

Els Cossos i Forces de Seguritat de l'Estat incrementaran la vigilancia al voltant dels centres escolars, parant especial atencio en la deteccio de possibles punts de venda de drogues, dedicats al trafic minoriste per a la seua desarticulacio.

Per a la realisacio d'estos servicis, es tindra en conte els horaris d'entrada i d'eixida dels alumnes, aixina com de les activitats extraescolars i els periodos de descans.

A lo llarc del curs 2013-2014, la Policia efectuà 894 denuncies, 932  decomisaments i 11 detencions relacionades en el trafic de drogues al voltant dels centres educatius.

Alguns coleges han intensificat pel seu conte les mides contra el trafic d'estupefaents en els seus corredors. Ara colaborarà en ells la Policia Nacional.

Algunos colegios han intesificado por su cuenta las medidas contra el tráfico de estupefacientes en sus pasillos. Ahora colaborará con ellos la Policía Nacional.

 -----------------------------------------------------------------------------------

Una campanya contra el "mercadeig" de drogues que s'anuncia en gran rebombori, unicament nos deixa clar que lo ultim que es perseguix es posar solucio al problema detectant i capturant als distribuidors per a impedir la venda de drogues, sino que se perseguix unicament dissuadir tant a venedors com a compradors anunciant que se va a actuar contra ells, pero sense anim algu de dur a terme tals accions.

Per un atre costat, el perseguir el menudeig, focalisant-lo en els voltants d'alguns coleges, unicament conseguiria canviar la localisacio de les "transaccions" que sense dubte es traslladarien uns carrers mes alla.

Per a combatre les adiccions i l'iniciacio de la joventut en el mon de les drogues fa falta una actuacio mes pedagogica que policial. Informar al chiquets de les conseqüencies que comporta l'ingestio de les substancies i conscienciar-los fent-los visitar els centres que arrepleguen als damnificats per l'ingestio de les drogues. Passar un dia de voluntari en un centre d'atencio a drogodependents, encara que siga netejant vomits, pot ser suficient per a fer pensar-s'ho dos voltes abans d'introduir-se en el mon de les drogues.

Els jovens nomes "coneixen" la part "guay" de les drogues que els venen com a mig de diversio garantisada. Coneixer les conseqüencies ajuda a prendre unes atres decisions.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/12/08/interior-eleva-vigilancia-venta-droga/1198497.html