Kant i el femenicidi / J. Masia

22/11/2017

No preten ser est un articul de sifres de la violencia contra les dones. En certa mida els numeros necessaris per a descobrir la dimensio del problema son gelats i cosifiquen a les victimes. En clau de reflexio etica, el conegut filosof Immanuel Kant –el mateix que digue admirar l'ignorant estadiste Albert Ribera quan al ser preguntat per una obra de l'alema no sabe respondre– plantejaria des de la "Fonamentacio de la metafisica de les costums" (1785) una idea que mes tart continuarà desenrollant en obres posteriors. Podriem resumir-la en dos imperatius categorics, es dir, dos principis de validea universal fruit de la llibertat i la voluntat:  1- utilisa a les persones com a fins en si mateixa i no com a instruments per a conseguir un objectiu i 2- actua confome a regles universals per a ser eixemple de conducta.

El maltractador creu que la victima es de la seua propietat, l'idea mata i algu se l'inculcà –no ve de serie en el ADN– i de la mateixa manera que es depren es pot desaprendre. Mes facil sería que els principis foren transmesos, ensenyats abans que els contes de Caperucita. Lo primer es lo primer.

Les mides penals i sancionadores tenen efectes molt llimitats, vejam l'extrem maxim, la pena de mort no evita que EEUU tinga la major poblacio reclusa del mon i u dels indexs de mes violencia mundial. Per lo tant, en l'aproximacio a la violencia de genero no haurien de ser l'eix central de l'argumentacio, per varies raons: 1- requerix poca o nula reflexio perque s'activa nomes en emocions, 2- perque es paliativa i arriba tart en molts casos i 3- perque intenta reparar i no prevenir. Es en la prevencio a on hauriem de dedicar la majoria d'esforços.

Tenim tres nivells estrategics d'actuacio: la prevencio, el tractament i la reparacio, sobre els tres s'han d'activar mides transversals perque es un fenomen mutidimensional. Pero en recursos llimitats i en la sangria en la que tambe son victimes els fills, transformats en armes per a fer mal a la dona, lo primer es taponar la ferida, garantisar la seguretat, els mijos economics i protocols efectius, perque la prevencio nos ocuparà generacions. De la reparacio que s'encarregue la justicia, si arribem ad este punt hem fracassat.        

Fa una decada escrigui que les dones havien de morir, en un titul incendiari per a captar l'atencio i al mateix temps real. Qui pot impedir-ho no ho fa, el govern te la responsabilitat directa i la politica ha d'acabar en la violencia, preferix que sapiam mes de logaritmes neperians que d'estrategies de resolucio de problemes. S'ha d'ensenyar en l'escola que "l'amor no es l'hostia", com es reflexà en una famosa campanya, crec absolutament necessari una assignatura de sicologia que ensenye entre unes atres qüestions els imperatius categorics de Kant, no en abstracte sino en la rao practica i cóm afrontar dificultats, gestionar reptes, potenciar l'autoestima, l'adolescencia necessita acompanyament, etc.

Tenim una educacio tecnocratica, aseptica i acritica, despenjada de la solucio dels problemes socials que tenim i molt poc emocional. Es urgent resoldre educant. Els protocols, l'enduriment de les penes, han resultat estrategies molt llimitades. Els politics mediocres que patim afirmen sense vergonya l'inefable excusa repetitiva fins a l'extenuacio "alguna cosa del sistema ha fallat", es entre mesquina, descorajadora i negligent ¡¿es raonable que ad estes altures fallen els protocols?!, ¿quína es la causa? La mediocritat intelectual i l'escasa dotacio de les politiques publiques –des de la resposta sicologica, policial o la de servicis socials que aumentarien la llibertat i l'autonomia com la busqueda de treball i solucions habitacionals– tenen un responsable: un govern neolliberal que retalla vides. El presupost dedicat a previndre la violencia de genero ha segut reduit a l'estil PP, sense compasio i des de fa anys. Encara que els te igual, els meus seguidors neolliberals poden consultar-ho en les hemeroteques.  

http://cadenaser.com/ser/2017/05/26/sociedad/1495754902_745098.html

http://www.eldiario.es/sociedad/presupuesto-destinado-prevencion-violencia-machista_0_425907599.html

Es hora de crear un ample grup de treball d'experts, els politics han de tindre prohibida l'entrada, una comissio interdisciplinar en una resolucio d'obligament compliment per al goven. En el grup de treball tambe han de participar les oeneges i les victimes per a que els estudis cientifics de tan gran valua que hi ha chafen sempre els peus en terra. Invertir en educacio es potenciar un futur distint, millor, per aixo el PP fa lo contrari. Derek Bok, exrector de l'universitat de Harvard, afirmava: "Si creus que la formacio es cara, prova en l'ignorancia". No cal dir que Espanya està per baix de la mija Europea ¿veritat? Ya saben "España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles" (M. Rajoy).

Deixem-nos de belles receptes i innovem, concentrem-nos en una comissio d'obligat compliment i quan nos diguen que algunes de les actuacions necessiten una partida presupostaria, exigirém als neolliberals que no s'emporten els diners als caus fiscals, que els grans d'Espanya i la fachada practiquen l'amor a Espanya "una, grande y libre" pagant els seus imposts aci i que tributen en un sistema fiscal proporcional i equitatiu. Lo que els rics evasors fiscals furten crea un problema de deficit i d'insuficiencia de recursos per a fer front als reptes que tenim i l'eixemple moral de la conducta antikantiana resulta mes que evident. Una atra derivada es lo que possibilita lo anterior, el sistema capitalista que reïfica, cosifica i instrumentalisa tot lo que toca, la vida humana tambe, darrere de tot es troba el poder de la classe dominant que reproduix en la societat els seus esquemes mentals o cosmovisions patriarcals. Per aixo el feminisme naixque en l'esquerra, de l'alternativa, i front al conservadurisme i l'explotacio de les dones.

ACNV es puja al pacte contra la violencia de genero. Com dia la companyera Helena, si en toquen a una nos peguen a totes.

 

Image: que no te callen, kalvellido.net
           

 

 

J. Masia