Hem de canviar el chip

10/7/2015

Caricatura de la manipulacio que fan alguns professors

Hui una dona, valencianista com la que mes, en la millor de les intencions m'ha desijat que passe unes bones "vacances". L'he mirada estranyat, i he buscat la manera de rectificar-la sense ofendre-la. "Dona no m'ho diga en frances, que en valencià ho entenc millor", "en un simple 'que tingues bones vacacions' tinc prou, com s'ha dit sempre" li he contestat.

Curiosament la dona acostumava des de sempre a dir "vacacions", pero en anim de ser correcta i utilisar la forma "mes apropiada" sabent que son defenedor del valencià i de la seua identitat m'ho ha dit usant l'expressio que "tot lo mon diu, ara, i que pareix que siga mes correcta". S'ha congratulat de saber que com ella ho portava dient tota sa vida era correcte, i no hem tingut friccio.

He vist en molts fils de Facebook com, a la mes minima equivocacio de gent que intenta escriure en valencià, en la millor de les seues intencions, son recriminats i en alguns casos tachats de catalanistes.

Alguns coneixen el valencià correcte, oral, pero mai ho han depres a escriure, i repetixen les grafies que han vist escrites per ahi. Uns atres han depres en el colege lo que alli ensenyen i intenten ensenyar-se a escriure correctament, pero introduixen monto d'expressions i paraules alienes a l'idioma valencià, perque es lo que han depres. Els uns i els atres, son valencians i valencianistes, que tracten d'expressar-se en llengua valenciana, sense dispondre dels coneiximents necessaris per a fer-ho correctament.

Des d'aci la meua censura i repulsa ad aquells que els recriminen i acusen de catalanisme, desanimant-los d'esta manera a escriure i a expressar-se en llengua valenciana. No hi ha cap que naixca ensenyat, i aquells que fan l'esforç, sense saber, d'intentar escriure en nostra volguda llengua valenciana son dignes de lloança i admiracio pel seu merit i bona voluntat. Per sort en uns atres fils hi ha tolerancia i no se recrimina a ningu pel seu modo d'escriure.

Les critiques i inclos el rebuig que reben en algunes pagines, desanimen a mes d'u, i en lloc de conseguir mes parlants i mes gent que escriga en valencià, lo que fem es tot lo contrari, desanimem ad aquells que ho intenten. I no a soles aixo, sino que abandonen les pagines i busquen rogles de gent que no els descalifique pel seu modo d'escriure.

He vist casos extrems que en lloc de corregir-se, s'afiancen en les faltes com a resposta rebel a les critiques immisericordes patides. Sense dubte no aprofita per a res ni que abandonen les pagines pel tracte rebut, ni que s'afiancen en la seua manera incorrecta d'escriure a modo de rebeldia.

Devem de canviar el 'chip' i procurar que aquells que mostren voluntat per escriure correctament el valencià, encara que s'enganyen i no donen una, acollir-los i ajudar-los a que troben el cami cap a l'escritura correcta i un bon us de l'idioma. Ajudar-los a lliurar-se de les paraules que per 'contagi, contaminacio o corrupcio' del llenguage usen indegudament. No podem anar ofenent a tot lo mon que fa us de formes incorrectes, entre unes atres coses, perque es lo que ensenyen en els coleges i molts, en molta bona voluntat es lo unic que saben utilisar per a expressar-se.

Hem de vore, independentment de cóm ho escriuen, la voluntat que hi ha en els seus escrits i l'intencio en que els fan, i en base ad eixes voluntats i intencions jujar-los i no per les paraules que gasten per a expressar lo que volen dir.

Cas a banda son els antivalencians que per mig de la tercera via intenten introduir i llegitimisar l'us de la normativa catalana auspiciada per la AVLl. No es lo mateix escriure usant expressions que puguen ser 'espardenyades, barbarismes o catalanismes' per desconeiximent sense tractar d'impondre eixa normativa, i un atre cas molt diferent es defendre eixa normativa catalana com la manera correcta per als valencians d'escriure i de parlar.

L'ultim 'invent' en eixe sentit que han tret els tercerviïstes es lo que diuen la doble normativa, es dir, donar per bona indistintament tant la normativa catalana com la valenciana, i que cadascu trie. Independentment de que en la normativa catalana diu que la llengua valenciana no existix, i la valenciana nega que la llengua que parlem els valencians tinga dependencia alguna de cap atra llengua diferent a la que tingue son orige en terres valencianes. La doble normativa es una barbaritat, es com si donarem per bones les teories de que la terra es plana i redona al mateix temps.

Accio Nacionalista Valenciana, des de la federaio AVANT, se compromet en la ciutadania a erradicar estos falsos profetes i a respectar a tot aquell que tracte de parlar correctament la llengua valenciana, ajudant-lo en la mida de les nostres possibilitats a que deprenga correctament el valencià. Els coneiximents i el saber nos faran lliures. ¡AVANT valencians!

Miquel Real

Image: Xavier Castello