Gestio economica i financera eficient, per a generar riquea i llocs de treball

5/5/2015

Presentacio Coalicio AVANT14.  Defendre i promoure el teixit industrial valencià front a la competencia deslleal d’uns atres mercats que utilisen ma d’obra mes barata, factors de produccio de baixa calitat i que estan somesos a minims controls. Des de les institucions publiques valencianes, s’ha de donar ajuda i cobertura a les exportacions de les nostres empreses, front a l’inoperancia i abando dels governs de Madrit i Brusseles. L’Administracio valenciana s’ha de transformar en la millor promotora i agencia d’exportacio que puga tindre l’industria valenciana, i utilisar organismes publics per a dinamisar eixa llabor de manera efectiva evitant convertir-los en instruments malbaratadors de fondos publics. De la mateixa manera, s’ha de controlar que els productes importats complixquen totes les normatives exigides als productors valencians.

 

15.  Eliminar les barreres administratives per a la creacio d’empreses aumentant, d’eixa manera, l’eficencia en la gestio. Creacio d’una Oficina de Gestio Unica, destinada a centralisar tota l’informacio,  i que tots els tramits de l’administracio es puguen fer des de qualsevol ajuntament. Transformar instalacions publiques, sense cap o de minima utilisacio, per a la creacio de vivers d’empreses. Facilitar l’emplaçament en un lloc fisic de noves empreses reduint al maxim les traves administratives i tributaries. Al mateix temps, defendre i propondre al govern de l’Estat: una nova regulacio del pagament de la quota d’autonom, adaptant-la als ingressos reals i no a les estimacions; que no s’haja d’abonar el IVA fins que no se cobre. Excencio fiscal per als ingressos obtinguts a través de premis i reconeiximents a l’innovacio i investigacio.

 

16.  Defenem que la millor via per a un desenroll economic sostenible deu de ser un sistema de benestar basat en imposts progressius generalisats, que tinguen com a objectiu un efecte redistributiu dels ingressos o despeses i, d'esta forma tambe, reduir l’incidencia dels imposts de les persones en una menor capacitat de pagar (per eixemple: aumentar la pressio fiscal sobre vendes de bens de lux, i aplicar l'exencio o maxima reduccio d'imposts en els bens de primera necessitat).

 

17.  Revertir des de l’Administracio valenciana, en la mida de les nostres competencies, la perdua del sistema bancari i financer valencià, en l’objectiu de recuperar-lo i potenciar el seu desenroll com a formula  essencial per a garantisar el futur economic de la societat valenciana, en especial de les chicotetes i mijanes empreses (PYMES) i autonoms.

  1. Recuperar la solvencia de les administracions valencianes. Establir un pla de racionalisacio i control de les despeses innecessaries i prescindibles, com les vinculades a grans events, proyectes faraonics, prebendes i agaps d’organismes i mandataris politics, societats publiques empresarials deficitaries, fundacions publiques improductives, estructures administratives no preceptives, carrecs de confiança i assessors en plantilla, tant de l’Administracio com del Sector Public Empresarial, entre moltes atres. En el mateix sentit, al reduir i reorganisar les finances publiques, dispondre d’un pla de pagament als proveïdors real i creible que elimine la morositat generada. De manera compatible en l’anterior pla, intercedir i negociar en les entitats financeres en la determinacio d’activar el credit per als autonoms, chicotetes i mijanes empreses (PYMES), tots els sectors productius i families, repercutint en l’increment del consum i la millora de l’economia valenciana.

 

19.  Donar soport al chicotet comerç, com a impulsor i peça basica de l’economia valenciana, deu de ser una prioritat per a l’Administracio valenciana. Plantegem una moratoria de grans superficies comercials, les quals en gran mida han perjudicat als chicotets comerços, en especial en la lliberalisacio de l’horari comercial, generant una competencia deslleal, que tampoc s’ha compensat degudament en la recaptacio impositiva per a l’erari public. Per esta rao, establirém una major pressio fiscal sobre els beneficis obtinguts de les grans superficies en dies festius, i exigirem un major control de les realacions laborals i contractuals, per a previndre situacions precaries, abusos i incompliments de la llegislacio sobre els seus treballadors.

 

 

20.  Oferir ajuda i soport als desocupats i favorir la seua reincorporacio a l’activitat laboral. Establir plans de formacio especifics per a desocupats, orientats a les demandes actualisades del mercat laboral, incrementant aixina les possibilitats i opcions personals d’ocupacio. Propiciar marcs de negociacions multilaterals entre les distintes forces socials, sindicals i empresarials, en l’objectiu d’analisar periodicament les necessitats puntuals que el mercat laboral requerix i, en base ad elles, activar politiques eficients d’ocupacio. Des de l’Administracio publica valenciana, fomentar i coordinar entre els desocupats la creacio de cooperatives i chicotetes empreses com alternativa a l’insuficient oferta de treball.

 

21.  Estimular la promocio del turisme en el territori valencià, buscant noves formules mes efectives i rendables que s’adapten a les necessitats reals del sector turistic valencià. Relegar les politiques proteccionistes del turisme basat nomes en aparentar lo que no som, un model que ha fracassat i que, ademes, ha provocat un gran balafiament de fondos publics. Fomentar, en canvi, un turisme de calitat destinat a tot tipo de visitants, aprofitant l’immens patrimoni i riquea ecologica, arquitectonica, cultural, gastronomica, historica, geografica i festiva, junt a moltes atres caracteristiques, com la climatica, l’hospitalitat i el caracter obert de les nostres gents, que fan del Regne de Valencia un atractiu desti d’esplai i descans.

 

22.  Suprimir tot el personal eventual -tambe denominat assessor o personal de confiança- existent en les distintes administracions i empreses publiques valencianes, per a evitar contractacions irregular i enchufismes.

23.  Eliminar tots els privilegis retributius o que provoquen despeses a l’erari public, dels ex-presidents, ex-alcaldes, ex-diputats, ex-regidors o qualsevol aquell que haja ocupat un carrec politic. La politica està per a servir als ciutadans, no per a servir-se d’ells. Servir a la societat, es, o deuria de ser, en sí mateixa un honor i un privilegi.

24.  Extinguir les fundacions publiques, i qualsevol atra estructura similar, no productives.

25.  Suprimir les subvencions publiques als partits politcs.

26.  Restringir les assignacions de recursos publics i subvencions ad aquelles fundacions privades que hagen de finançar-se en recursos propis.

27.  Inspeccionar el Sector Public Empresarial, extinguint aquelles societats que en els seus contes de resultats siguen deficitaries.

28.  Racionalisar les subvencions i ajudes als sindicats i associacions empresarials, concedint-les nomes per a activitats destinades a la formacio i assessorament de treballadors, desocupats i mamprenedors.

 

http://accionacionalistavalenciana.com/programa-electoral-coalicio-avant