El turisme: font d'ìngressos

3/7/2015

Accio Nacionalista Valenciana com a integrant de la federacio AVANT fa patent i public el seu interes per promocionar en tots els aspectes el turisme valencià. Som conscients de l'importancia del turisme per a l'economia valenciana. El turisme en el Regne de Valencia, a l'igual que l'agricultura ha segut peça fonamental per al nostre desenroll i ha format part del motor de l'economia no a soles per al nostre territori sino que tambe ha servit per a sostindre l'economia estatal.

Per eixe motiu en el nostre programa arrepleguem diferents punts que promocionen o propicien facilitats per a que eixe turisme arribe a les nostres terres.

Com es natural i congruent apoyarém tota iniciativa i proposta de que favorixca el turisme en terres valencianes, sense que este fet suponga afrontar despeses disparatades com puga ser organisar premis de formula 1, o unes  atres costoses organisacions deportives, o despeses per a presentar-se a concursar a candidatures deportives que impliquen grans inversions sense garanties de resultats, o descabellades propostes com fer navegable el llit del Turia, que no reparen en l'alt cost del proyecte i la chicoteta proyeccio que implicaria en el turisme, com diem, salvo casos disparatats com estos, apoyarém tota proposta seria, vinga de qui vinga. Sempre que implique beneficis per al poble valencià. Aço vol dir que tota iniciativa turistica que produixca mes benefici que cost per als valencians tindra el nostre reconeiximent i farem tant com estiga en les nostres mans per a ajudar a la consecucio de dits proyectes.

Aço es fer politica mirant pels interessos dels valencians. Posicionar-se en contra d'una proposta perque l'iniciativa partix d'un atre partit encara que defenga els interessos dels valencians, correspon al tipo d'actuacions dels politics que des d'Accio Nacionalista Valenciana i la federacio AVANT volem desterrar.

Els politics valencians han de servir als interessos dels valencians i els que actuen contra el poble per interessos partidistes, han de ser apartats de les responsabilitats de govern i el poble no deu de depositar en ells la seua confiança.

A continuacio vos relacione els punts que defenem per a estimular el turisme des d'Accio Nacionalista Valenciana i la federacio AVANT. En els punts s'inclouen demandes de millora d'infraestructures viaries, fonamentals per a facilitar i millorar la nostra capacitat de rebre turisme.

Proposta d'AccioNV

Estimular la promocio del turisme en el territori valencià, buscant noves formules mes efectives i rendables que s'adapten a les necessitats reals del sector turistic valencià. Relegar les politiques proteccionistes del turisme basat nomes en aparentar lo que no som, un model que ha fracassat i que, ademes, ha provocat un gran balafiament de fondos publics. Fomentar, en canvi, un turisme de calitat destinat a tot tipo de visitants, aprofitant l’immens patrimoni i riquea ecologica, arquitectonica, cultural, gastronomica, historica, geografica i festiva, junt a moltes atres caracteristiques, com la climatica, l’hospitalitat i el caracter obert de les nostres gents, que fan del Regne de Valencia un atractiu desti d’esplai i descans.

Propostes de la federacio AVANT de la que AccioNV forma part:

En la Coalicio AVANT pretenem consolidar i ampliar l'oferta turistica de la ciutat i impulsar el turisme de calitat en la ciutat de Valencia.  

Des de la Coalicio AVANT fomentarém el turisme cultural i de negocis, aixina com l'ecologic i de fi de semana. Crearém la regidoria de turisme i proyeccio internacional i posarém en marcha un pla de calitat i excelencia turistica.

Apostem per recuperar les llinees ferroviaries de diverses comarques del Regne de Valencia. Reclamem la reobertura de les antigues llinees que foren suprimides, pero no desmantellades –per tant, se conserven les vies I l’inversio sería minima-, entre localitats del Sur com Denia, Gandia, Villena, Alcoy o Sant Vicent del Raspeig, conectant d’esta manera poblacions costeres en les de l’interior, per a transport tant de persones com de mercancies, impulsant i garantisant de manera sostenible el futur de l’economia d’eixes zones, a l’establir conexions i transports de gran durabilitat.

En materia viaria les principals actuacions que queden per fer i que reclamem al govern de Madrit es la lliberalisacio de l’autopista A-7, l’autovia A-33, creuament A-3/A-35/A7/ Font la Figuera, l’autovia del Maestrat i algunes actuacions puntuals com l’enllaç de la A3 en la V30 o els enllaços de la A-7 en les carreteres que la travessen. Ademes, proponem fer un estudi per a la creacio d’aparcaments en l’entrada de les grans ciutats –similar a com està en Estats Units-, de varies plantes i aprofitar tots els llocs publics, com son els parcs, per a fer aparcaments subterraneus.

Per al nostre turisme es importantissim l'internacionalisacio dels aeroports, per a no dependre de Madrit i Barcelona. Exigir al govern de Madrit, majors inversions en els aeroports valencians rendables, per a contribuir a impulsar mes encara el turisme i el comerç en el Regne de Valencia.

 

Miquel Real