El PP enchufa a la cosina de Rita Barberá

24/11/2014

El Peset "enchufa" a una subdirectora pese al frau en els contractes. La directiva tingue que deixar l'Hospital de Manises per denuncies creuades en uns atres companyers. Sanitat confirma que el lloc de Carmen Barberá (cosina de l'alcaldesa) en el Peset es "de lliure designacio".

El malestar llaboral s'ha instalat en l'Hospital Doctor Peset. Primer es detectà l'absencia d'altes i consgüents cotisacions de 528 treballadors -de diferents treballs i categories-, entre maig de 2009 i agost de 2013, que han segut considerades com contractacions temporals fraudulentes per  l'inspeccio de treball i que han provocat el cesament del gerent del centre, Vicente Pastor.

I ara s'acaba de descobrir que la direccio del centre de Gaspar Aguilar ha contractat "a dit" com a subdirectora d'Enfermeria a l'anterior directora d'Enfermeria de l'Hospital de Manises, Carmen Barberá -cosina de l'alcaldesa de Valencia, Rita Barberá- qui tingue que deixar el seu carrec en acabant d'un creuament de denuncies en uns atres directius del centre.

Esta contractacio ha supost una gerra d'aigua gelada per als responsables sindicals que critiquen que la direccio del Peset "siga tan laxa quan es tracta de cotisar per treballadors de categories inferiors i tan resolutiva per a contractar a una directiva".

Des d'ACCIO NV proponem:
1. Entendre la representacio politica com un servici al ciutada i mai com una forma de servir-se d’ell. Renunciar als privilegis i prebendes, tant economiques com politiques, que historicament han segut, i continuent sent, inherents als distints carrecs publics, aixina com tambe eliminar la figura de l’aforament, mantenint unicament l’inviolabilitat pels seus vots emesos en l’eixercici de les seues funcions publiques, aixina com tambe per les opinions manifestades, sempre i quan estes no atenten contra les senyes identitaries arreplegades en el present Estatut d'Autonomia, els drets fonamentals i les llibertats constitucionals. Actuar en absoluta rectitut en l’eixercici de les responsabilitats politiques, i evidenciar el total desinteres pel benefici i el redit personal, o del partit, que se requerix a qualsevol representant public.

2. Transparencia i integritat de tots els nostres representants. Renunciar, des del primer moment, a qualsevol interes, personal o colectiu, per a aprofitar-se de la seua responsabilitat o carrec public. Declaracio notarial publica dels seus bens, abans i despres d’eixercir el carrec. Renunciar a retribucions extres, subvencions o elements materials de qualsevol tipo, que no siga l’estrictament oficial assignada al carrec public que ocupe. Refusar a carrecs, privilegis o sous vitalicis. Moderar les retribucions i determinar-les a l’orde jerarquic que ocupe en l’Administracio, no cobrant mes que un atre carrec public superior. Reduir al minim els carrecs de confiança, llimitant-los a les necessitats estrictes del servici public, i condicionant les seues retribucions a les aportacions, informes o treballs que desenrollen puntualment, de manera que mai rebran una assignacio fixa mensual. Crear una Llei de transparencia propia valenciana, establint que tots els organismes publics publiquen en les seues pagines webs oficials, totes les gestions economiques, ingressos, gastos, subvencions, finançacio, factures, etc., per a que qualsevol ciutada puga accedir ad elles i consultar-les.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/11/23/5471addde2704ed63a8b456b.html