El marc es el problema: la AVLl (i II) / J. Masia

28/10/2023

            Ara comença de nou l’obreta Enganyabovos 3.0. L’objectiu es pesar els kilograms de panolis, despreocupats, equidistants, bohemis, ignorants, subvencionats que cauen en el parany, els recomane que calculen en megatons (1 x 106 tonelades) per a no errar.

Les seudoraons del PP son:

  1. El destarifo: volen un valencià “próximo a la calle”. ¡Pero si la AVLl ya el permet fins a on pot o autorisa! Encara, ningu dels fantastics tercerviers o genuïnistes senyalen que el verdader problema es la codificacio ortografica −invariable−, la mare de totes les batalles. ¿No observen que no hi ha cap concessio a l’ortografia? El motiu es que es el nucleu del paradigma catalaniste. Assumixen acriticament el marc de supeditacio catala, perque quatre formes verbals i quatre parauletes no fan una normativa ni modifiquen res de res.

  2. La mentira: “Valencianizar el valenciano”. Per a conseguir aço han de fer desapareixer la AVLl. Ho diem des de fa mes 20 anys, inclus abans de crear-se apuntava que naixeria torta i no vaig ser l’unic. Estava viciada d’orige. En 1998, escrigui que censuraria i estigmatisaria als usuaris de les NdP (recorden que la llei de creacio es la 7/1998, pero es constitui el 23 de juliol de 2001). Al mateix temps, una caterva de valencianistes en galons, en tanta inteligencia com valencianisme feren, nos venien que era la solucio i nosatres la reencarnacio del dimoni per denunciar-la. L’estulticia no es patrimoni exclusiu de panques i faches.

  3. La bona rao del PP: “no puede ser que haya valencianohablantes que se sientan al margen de la normativa”. Per a una vegada que diuen una veritat, m’he parar una miqueta. Les enquestes de disminucio d’us estan a l’abast de tots i la desafeccio es la rao que nos hem fartat d’apuntar i que els sociollingüistes catalans i pancatalanistes ignoren o oculten.

Pero l’esperpent encara es mes gros, de dimensions colossals perque anuncien (24-10-2023) el manteniment dels criteris del botanic, es dir, que coexistiran els dos… perque poden.Lo que es intolerable es l’abus de la gent que es creura el lema del PP: “Valencianizar el valenciano”.

Les concessions al carrer −vorera inclosa− dels nous criteris ¡son els que ya estaven arreplegats! Per favor, busquen-los en el diccionari i la gramatica de l’AVLl i observaran que reclamen lo que està (¿!), millor dit, estava:

“Se podrá usar el neutro ‘lo’ en escritos poco formales: La Generalitat incorporará el artículo neutro lo como legítimo en comunicaciones administrativas orales o en escritos poco formales como libros de fiestas, a pesar de que recomienda otras alternativas en escritos administrativos de carácter formal.

‘Periodiste’, ‘taxiste’ i ‘artiste’ serán válidos También considera aceptable el sufijo -iste en ejemplos como artiste o taxiste para el masculino, y no solo el sufijo invariable --ista como hasta ahora.

‘Este’ será la forma preferente en vez de ‘aquest’: Los criterios recomiendan el uso de los demostrativos simples este/a/os/es en vez de aquest/a/os/es.

‘Partix’ i no ‘parteix’ También se optará, en el caso de los verbos incoativos, por la foma -ix y no -eix.

‘Vullc’ y ‘afigc’ para un valenciano próximo a la calle: Algunos verbos de la tercera conjugación como por ejemplo afegir o llegir admiten la flexión pura y la incoativa, es decir, se puede utilizar tanto afigc como afig. Lo mismo pasa con el verbo voler, tanto las formas vullc como vull serán aceptadas. ‘Agarrar’ y ‘faena’, por ser más utilizadas

En cuanto a cuestiones de preferencias léxicas en las comunicaciones administrativas, tanto orales como escritas, se recomienda buscar la forma más próxima con el administrado dentro del marco que fija la normativa establecida por la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Por ejemplo formas como agarrar, faena o próxim son plenamente aceptadas.” (Levante, 23-10-2023, el subrallat es meu i demostra irrefutablement que es someten al dictat de la AVLl i per conseqüencia llogica i factica a l’IEC). En total, 100 pagines que no servixen ni per a torcar-se…

No hi res mes fort que el fet i per aço canvien per a res canviar. Tant es aixina que mantindran el catalanisant del botanic i el valencianisant popular. El PP s’encarrega de vendre l’oferta 2x1, ¿algun diari mostrarà al rei nuet?

Com son gots comunicants, alguna vegada, mes que res per honra aliena m’agradaria vore que les entitats popularistes i subvencionades, RACV i LRP, realisen alguna critica en noms i llinages. Les afirmacions, reflexions o critiques generalistes en les que no es cita a l’agent son al cap i a la fi una manipulacio, perque la veritat està en els detalls. Tambe m’agradaria coneixer en base a quína intuïcio, experiencia mistica o seta alucinogena basaven la fe que practicaven en els deus pancaespanyolistes, a banda de la proximitat ideologica, perque nos anunciavem l’arribada del paraïs en la terra quan governaren estos i com soc incapaç de vore bufes de pato abans, ara i dema, no m’han fet combregar en rodes de moli. Per cert, els avise que el conseller d’Educacio, José A. Rovira, afirma que "Los títulos los da la junta cualificadora (la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) y por ahora no lo hemos tratado [l’homologacio de cursos de LRP]” (El Mundo, 23-10-2023). Apretent-los si poden o volen que la promesa te mes d’una decada.

PP i VOX escriuen i donen soport a la AVLl, per lo tant, el seu valencianisme es impossible perque el despreci sempre exclou l'estima o la volença. Enessima vegada que demostre que son pancaespanyolistes i per tant un cancer, ¿per qué ningu es pregunta qué fa la RACV o LRP en esta gentola? El valencianisme es molt mes que el plat de llentilles que reben del govern ¿Es que son tots iguals? ¿A ón ha dut la prudencia dels muts sumissos? Qui calla otorga.

Com escriuria el filosof Jean Baudrilard: estem en el tercer simulacre perque enmaixqueren l’absencia de realitat profunda, el sortilegi crea l’apariencia. Li oferixen lo que no n’hi ha. La revelacio de la vacuïtat hauria d’activar la rebelacio, pero en El mundo feliz d’Aldous Huxley, la soma −que provoca la felicitat artificial− s’encarrega de neutralisar les consciencies critiques i provoca que amen la servitut. I d’aço, els valencians i les valencianes saben mes que ningu.

Imagens: ccvalenciano.blogspot.com, aledua, alicanteplaza.es.