Des del 2008 la pobrea infantil ha pujat en 67.000 casos

9/6/2015

familia en situacions precaries

http://ilead.itrack.it/clients/ESUnicef/c19003/popup.asp?campaignid=19003&websiteid=14103&scriptid=127216&subwebsiteid=&trackid=&viralref=0

La tendencia en l'ultima decada en la pobrea infantil valenciana seguix un ritme frenetic de creiximent, en gran part pels efectes de la crisis, i no a soles ha aumentat sino que ademes «s'ha fet cronica», segons arrepleguen les sifres de l'Institut Valencià d'Estadistica. 

Entre els anys 2008 i 2013, el numero de chiquets valencians que viu per baix del llindar de la pobrea s'ha incrementat en 67.400 nous casos, un 54,27%, al passar de 80.000, en 2008, a 147.400, en 2013. En les estadistiques actualisades a data de 19 de decembre de 2014, la sifra de valencians de totes les edats que vivien per baix del llindar de la pobrea era de 851.100. La taxa de risc actual, en la poblacio infantil valenciana, està ademes en el 26,7% segons les senyes del portal estadistic de la Generalitat. 

Estos nivells coincidixen en les denuncies fetes en els informes d'Unicef (2014), i Save The Children (2015), en els quals s'han alertat de l'increment de chiquets pobres en la Nacio Valenciana. Segons l'informe d'Unicef, un de cada tres chiquets valencians es pobre, aixo es, viu en precaries condicions. Este mateix document fixa en el 36,6% la taxa de risc de pobrea i exclusio en la poblacio infantil. Segons l'informe de Save The Children, 100.000 menors estan en situacio de «exclusio severa». El responsable d'esta ONG a nivell autonomic, Rodrigo Hernández, en febrer d'enguany (2015), es sifrà en 326.000 menors el numero de chiquets que viu en risc de pobrea i adverti de que 100.000 viuen en condicions extremes. El drama afecta sobre tot als residents en ciutats.  

A principis de juny, ha segut publicat un estudi sobre la situacio de la pobrea infantil en l'Estat, per part de l'Obra Social de La Caixa, que conclou que un de cada tres chiquets es pobre i un de cada deu patix pobrea extrema. Basant-nos en aço es deuria de concloure que s'està parlant de 840.000 menors a nivell peninsular, que sobreviuen en greus carencies alimenticies i habitacionals. L'investigacio, en senyes de 2004 a 2012, que no inclou sifres autonomiques, indica que les llars en regim de lloguer, les families numeroses i les families en fills adolescents son les mes propenses a patir esta situacio. 

L'autora del text, la doctora en Economia Aplicada Sara Ayllón, assegurà que la taxa de pobrea infantil en la peninsula es la mes elevada de tots els països de l'Unio Europea, nomes per darrere de Romania. L'estudi “Infancia, pobrea i crisis economica” senyala que la recessio economica, entre els anys 2008 i 2012, no solament ha elevat el risc de caure en la pobrea (el 44% ha passat per esta situacio durant el periodo estudiat i el 10,6% no ha eixit de la pobrea), sino que, ademes, ha profundisat en la gravetat de la situacio de les llars que es troben en situacio de carestia, fins al punt de provocar un enquistament del problema. 

Per una atra part, esta experta remarcava que el llindar de la pobrea es situa en un nivell d'ingressos cada volta mes baix. En els casos estudiats per ella, la taxa de pobrea infantil se referix, per eixemple, a llars en dos fills en els que els ingressos son inferiors a 1.264 euros o a llars monoparentals en un fill, en els que no superen els 782 euros al mes. Al seu temps, els menuts que sobreviuen en situacio de pobrea extrema son chiquets que conviuen, per eixemple, en un germa i sos dos pares, i tenen uns ingressos inferiors a 630 euros al mes. «D'estos trobem a un de cada deu en Espanya», declarà l'investigadora a Europa Press. 

Estes conclusions de l'informe de la Caixa poden ser extrapolables al territori valencià. De fet, l'Enquesta de Condicions de Vida dels valencians (ECV), a data de 19 de decembre de 2014, revelava que el 17,3% de la poblacio valenciana està per baix del llindar de risc de pobrea, segons la seua distribucio de renda de 2012. El 41,6% de les llars afirmava que no tenia capacitat per a afrontar gasts imprevists en 2013; i el 38,5% de les llars manifestava aplegar a fi de mes en dificultat o molta dificultat en 2013, lo que supon un aument del 0,5% respecte a l'any anterior. 

 

Albert Cuadrado