Cita previa per a renovar DNI: missio impossible

20/6/2016

          Renovar el DNI pot resultar mes complicat si se fa cas a l'Administracio i tractes de demanar una "cita previa". Primer intentem accedir a solicitar-la via telematica, estem en l'era de l'informatica, se supon que es lo mes llogic. Entrant en el portal del Ministeri de l'Interior te dona dos opcions una via internet i l'atra per mig d'un numero especific de telefon. De categoria, te posa l'enllaç i nomes has de punchar damunt per a accedir a la pagina.

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/cita-previa

          Al punchar l'enllaç nos trobem la primera sorpresa, el sistema reconeix que hi ha un problema en el certificat de la pagina enllaçada i nos recomana no entrar. Com venim directament de la pagina del ministeri, i la direccio coincidix, nos aventurem a no fer cas al sistema de seguritat i entrem al lloc uep.

 https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/

          Accedim ad una pagina que indica pertanyer al Ministeri de l'Interior, Direccio General de la Policia, Cos Nacional de Policia... L'avis d'erro de certificat es manté visible. No obstant, baix la garantia de la procedencia de la uep, continuem cap a avant i punchem en "iniciar la solicitut".

          Est enllaç nos redirecciona a una suposta pagina de seguritat a on ademes d'introduir les nostres senyes nos demana que introduixquem un codic de seguritat que apareix en pantalla el qual pots consultar via sonora si no tens clares les grafies que apareixen en el requadret. Com no tenim dubtes l'omplim i li donem a l'opcio enviar senyes... Tot seguit ix una pantalla que diu que la peticio no es pot processar, que tornem a introduir les senyes des del principi. 

          Pensant que alguna cosa s'ha fet malament se tornen a introduir totes les senyes de nou, i esta volta per a assegurar-nos de que els simbols del requadret s'han llegit correctament, se li dona a l'enllaç per a que els lligga i nos done seguritat de l'interpretacio dels mateixos: "Camión", diu una veu pregravada en la que casi es pot apreciar sorna... ¿Cóm que camio? ¿Des de quàn D D 5 5 es llig "camio"? Em puc equivocar en una lletra o en un numero, pero la diferencia entre lo que pronuncia la gravacio i lo escrit es tan gran que no deixa lloc a dubte. Se fan proves per a que done noves combinacions i la discordancia entre la gravacio i els simbols que apareixen es manté. Ademes el sistema insistix en tornar a demanar les senyes i en dir que no es pot processar la peticio. Arribats ad este punt no queda una atra que optar per solucions diferents...

          060 es el numero que oferix per a demanar la cita telefonicament, es fa la cridada per a comprovar en disgust que aten "una robot". Per a alegrar-te el dia te conta detalladament que la cridada no es debades, i mentres fa una extensa explicacio al respecte el temps passa, sense donar-te acces a botar-te tota eixa informacio que en res t'ajuda a renovar el carnet. Finalment oferix atendre a l'usuari en les diferents llengües de l'Estat, entre les que dona l'opcio de triar la valenciana. A la pregunta de en quína llengua vols ser ates se li contesta "valencià". La cansina veu automatica retruca fent us del castella: no li entenc, pot triar entre euskera, catala, gallec i "valencia-no", "valenciano" dic en  impaciencia, encara s'ha de repetir la paraula una volta mes per a que la maquina ho entenga.

          En un valencià-no comença a oferir opcions absurdes i repetitives que ya havien segut contestades abans de triar l'opcio llingüistica... pero qué se li ha de fer, no pots discutir en un robot... el problema es quan  pregunta si se vol renovar el DNI o el passaport. Independentment de que eixa pregunta ya havia segut resposta abans de triar ser ates en valencià, la robot dia: ¿Vol renovar un (de-ena-i) o un passaport?, la resposta era que es volia renovar un DNI (de ene i). Soc valencià i no pronuncie (de-enè-i) i mai ho fare. La resposta de la robot continuava invariable ¿Vol renovar un (de-ena-i)...? Vist el cami de fer us del valencià-no truncat, entre unes atres coses perque no se pronunciar el catala, no m'ix, ni em dona la gana pronunciar-lo, vaig triar per una atra opcio, fer-ho en castella. Se supon que en castella la robot havia d'entendre'm... en repetir 4 o 5 voltes el meu districte postal, sense conseguir que ho repetira correctament opti per fer us del teclat. El sistema s'assegurava una i una atra volta de l'informacio que li facilitaves, fent que la repetires i repetint-la per a constatar que s'havia entes correctament. Per aixo va ser gran la meua sorpresa quan a l'hora de facilitar l'informacio del dia i hora otorgats per a acodir a renovar el carnet, escolti en dificultat una veu metalica que s'entenia malament i que parlava a tota velocitat, donant la data i l'hora, sense repetir les senyes i sense assegurar-se de que l'interessat havia pres be l'informacio. A la meua peticio de que repetira les senyes la resposta va ser: no li entenc, ¿Confirma la cita o preferix una atra data? Mil voltes digui que no, la "conversacio" finalisà en un "cita confirmada".

          Hagui d'anar a comissaria a que me digueren quín dia m'havien confirmat la cita, puix no em donà temps d'anotar-lo. Alli mateix diferents usuaris comentaren que lo de demanar "cita previa" era un suicidi, el sistema informatic no funciona i per telefon te la donen a mes d'un mes vista, mentrimentres que anant a comissaria un poquet prontet, sense cita alguna, tens la renovacio en el mateix dia...