Assamblea Extraordinaria d'Accio Nacionalista Valenciana

24/6/2015

Atenent als resultats d'estes ultimes votades, i donat que no han segut els volguts, el Consell Nacional Eixecutiu d'Accio Nacionalista Valenciana ha acordat posar els seus carrecs a disposicio dels militants per a que en Assamblea Extraordinaria aproven o rebugen la gestio feta per este consell, i si ho estimen oportu, per a que tinguen ocasio de triar un nou Consell Nacional.

Aixina mateix l'assamblea decidirà sobre la continuitat en la coalicio AVANT i si presentar-nos o no a les eleccions generals del parlament estatal.

Esta es la convocatoria:

En virtut de l'articul 11 dels nostres Estatuts convoquem Assamblea Extraordinaria:

 

Articul 11. L’assamblea general.

L’Assamblea General està constituida pel conjunt de militants, que podran actuar directament o per mig de compromissaris. Per a participar en l’assamblea sera precis estar al corrent en el pagament de quotes.

*La convocatoria de l’Assamblea se realisarà pel Consell Eixecutiu (Nacional) en un minim de 15 dies d’antelacio, per propia iniciativa o a proposta del 30% dels membres de l’Assamblea. Si la convocatoria es a proposta dels membres de l’Assamblea General, el Consell Eixecutiu deura de convocar-la en un plaç maxim de 30 dies.

*L’Assamblea prendra els seus acorts per majoria (simple), a excepcio de cas de la disolucio del partit que requerira els ¾ dels vots emesos.

*L’Assambea es reunira ordinariament una volta a l’any i extraordinariament tantes vegades com siga convocada. L’orde del dia de l’Assamblea sera confeccionat pel Consell Eixecutiu Nacional o pel 30% d’afiliats que convoquen l’Assamblea. 

Extracte de l’acta del Consell Nacional d’Accio Nacionalista Valenciana celebrat el 30 de maig de 2015 reflectint l’acort pel qual se convoca assamblea extraordinaria: 

“Proposta d'Assamblea Extraordinaria: s’accepta per unanimitat i se propon que tinga lloc el 27 de juny; El president i la junta solidariament, posen els seus carrecs a disposicio dels afiliats per a que decidixquen en la proxima assamblea si continuen en els seus carrecs o han de ser substituits a conseqüencia dels resultats obtinguts en les eleccions Autonomiques i Municipals. S’entendrà que els carrecs son ratificats si s’aprova l’informe de gestio del president. L'orde del dia s'enviarà per mail als que tinguen i per correu ordinari ad aquells que no sels puga informar per un atre mig.”

Convocatoria de la I d'Assamblea Extraordinaria d'Accio Nacionalista Valenciana.

Dia: 27 de Juny

Lloc Restaurante la Rubia, carrer La Reina, 7

Hora: 15 hores primera convocatoria en dinar, la segona convocatoria cap a les 16 hores.

 

  1. Llectura de l'acta anterior
  2. Informe del Tesorer

  3. Informe del President

  4. Ratificacio si procedix dels carrecs i acorts provisionals

  5. Eleccio nous carrecs omplint les baixes i en el seu cas eleccio de nous membres del nacional si l’assamblea no aprova l’informe de gestio del president.

  6. Coalicio i Eleccions Generals al parlament espanyol.  

 

Miquel Real, president d'Accio Nacionalista Valenciana