Advocats i consumidors units contra l'extraimpost de transmissions

10/11/2014

Mils de valencians han segut avisats de l'afany recaudatori de Facenda en haver comprat una vivenda. Les cartes que han enviat des de l'Administracio valenciana posen en alerta d'una reclamacio dimposts. En sintesis, volen cobrar mes als venedors per l'impost de transmissions patrimonials i al comprador, pel de plusvalia.

Esta estrategia recaudatoria s'aplica des de fa mes de 20 anys, (disposicio presa pel PP), segons les fonts consultades pel diari Les Provincies, pero ara s'ha vist incrementada en mes mijos i mes intensitat. Fins a l'any passat, segons expliquen desde Varona Assessors, les reclamacions se guanyaven en un argument senzill. Facenda pretenia incrementar la seua recaudacio calculant un preu a base de senyes catastrals i coeficients que donava com a resultat un valor major que el que comprador i venedor hi havien pactat. Pero no ho demostrava. L'afectat alegava que cap perit demostrava el preu simulat per l'Administracio i acabava sent paper banyat.

Pero ara la Facenda valenciana informa als compradors de vivendes que un perit va a visitar l'immoble que han adquirit, en lo que se preten anular eixa exitosa formula dels advocats. "No hi ha res a fer", ha segut la conclusio d'algun dels afectats. Un advocat contesta: "Facenda sap que molts afectats preferixen no reclamar, pagar i oblidar". Pero no tot està perdut.

L'Organisacio de Consumidors i Usuaris (OCU) ha redactat una carta model per als afectats per esta reclamacio adicional d'imposts. Posa emfasis en la roïna utilisacio que fa Facenda quan parla del "preu real". La primera alegacio que recomana l'organisacio de consumidors es: "El preu declarat de la vivenda, respecte de la valoracio  del qual l'Administracio discrepa, es l'autentic valor real, i no el propost per l'Administracio. Prova d'aixo es que figura en l'escritura (copia de la qual ya obra en poder de l'Administracio) -i per tant, el declarat-, es el mateix preu que se pactà previament en contracte privat, copia del qual s'aporta".

Esta recomanacio coincidix en l'argument oferit per l'advocat Juan Martín Queralt: "No pot hi haver imposts a on no hi ha riquea gravable susceptible de pagar imposts. Realisar aixo es contrari a l'articul 31.1 de la Constitucio que exigix que se contribuixca d'acort en la capacitat economica del contribuent".

El despaig Varona Assessors te dos estrategies per ad este tipo d'assunts, encara que matisen que abdos estan subjectes a risc donat que l'enviament de perits per part de Facenda es relativament recent per lo que no existix encara jurisprudencia en la que basar-se.

La primera opcio que proponen es un contraperitage. L'afectat per esta reclamacio d'impost deu deixar al perit que realise la taxacio de la seua vivenda i esperar a que se li envie un escrit solicitant un pagament concret d'imposts. A partir d'ahi, recomanen realisar un peritage per conte propi. "L'objectiu es presentar una taxacio pericial contradictoria", expliquen. En aço s'espera que Facenda retire la reclamacio. Varona Assessors matisa que el risc d'esta accio es que els costs del peritage puguen superar al de la reclamacio demanada per Facenda.

Per aixo, l'estrategia en la que consumidors i advocats coincidixen es en la demostracio de que el preu real no pot ser un atre que l'abonat en la compravenda de la vivenda, per lo que no se pot simular una atra base imponible per al calcul d'imposts.

La demostracio de que el preu real es el que figura en l'escritura es mes complex en cas d'immobles venuts entre particulars. Ahi es a on Facenda investiga per a trobar pagaments en negre d'una part de la vivenda. En este sentit, des de Varona Assessors matisen: "El valor real es el que se paga i no pot ser el catastral. S'ha de demanar que es respecte el principi de la presuncio d'inocencia i la Conselleria de Facenda està aplicant als valencians la presuncio de culpabilitat".

Mes senzill pareix, segons les fonts consultades pel diari Las Provincias, demostrar el preu en el cas d'immobles comprats a uns atres agents. "Si se compra en una subasta judicial o a un banc no se pot dubtar de que el preu pagat es l'escriturat. El cas dels bancs es mes senzill. Solvia, per eixemple, ha venut vivendes d'una mateixa promocio a preus diferents i en la seua propia web reconeix que admitix contraofertes per lo que se pot demostrar que la disparitat entre el preu ofertat i el real de l'adquisicio existix".

Accio Nacionalista Valenciana reclama una actuacio de la Facenda publica atenen-se als principis llegals, deixant de costat els afanys recaudatoris que anteponen la "presuncio de culpabilitat per davant de la presuncio d'inocencia". No es pot admetre que en un mercat lliure el preu acordat, baix la premisa de lliure comerç, siga qüestionat i revisat a l'alça, sobre tot tenint en conte que els calculs i previsions realisats per l'Administracio s'allunten de la realitat dels mercats.

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201411/10/abogados-consumido...