Accio Nacionalista Valenciana al costat dels menors

4/2/2015

Accio Nacionalista Valenciana recolza la campanya de la Plataforma per a la defensa del acolliment familiar en lo Regne de Valencia. La campanya va dirigida a la Generalitat Valenciana, concretament a la Conselleria de Benestar Social.

Assumix les teues obligacions en els menors en tutela i/o guarda de l'administracio.
 
Plataforma para la defensa del acogimiento familiar en la Comunidad Valenciana
28.873
Firmants
Existixen en lo Regne de Valencia mes de 2.600 menors tutelats que viuen en familia extensa o educadora. Son chiquets que han segut apartats de les seues families biologiques per patir maltractaments, abusos sexuals, manca d'atencio i uns atres que han segut abandonats per sons pares alguns d'ells nomes naixer.

Son chiquets que arriben molt ferits al sistema de proteccio i que no han triat naixer a on ho han fet.

Com a alternativa a l'ingres d'estos menors en una residencia, existix en tot l'Estat el recurs de l'acolliment familiar. Els menors viuen en algun membre de sa familia biologica que s'oferixca a cuidar-los, familia extensa, o en familia educadora, que son families que voluntariament s'oferixen a l'administracio per a cuidar i educar ad estos menors.

L'administracio, en estos casos, continua ostentant la tutela del menor, es dir, tenen els mateixos drets i obligacions d'un pare per a en sons fills, estos chiquets son els fills de l'administracio que es qui te l'obligacio de procurar els mijos necessaris per a la seua manutencio.

La Generalitat valenciana, llunt de complir en la seua obligacio de procurar el sustent basic d'estos menors, ha dictat una norma que regula el regim de pagament de la manutencio de "sons fills" per a l'any 2015. Es una orde llimitada en quant al presupost (no es garantisa el pagament a totes les families) i en el temps, solament podran acollir-se ad eixa ajuda les families que tinguen un menor al seu carrec a data 31 de giner de 2015. Ademes, en l'orde solament es preveu el pagament de la manutencio de les families d'urgencia, encarregades del cuidat dels menors de 0 a 6 anys, fins a juny de 2015.

A partir de giner de 2015, conforme dispon l'orde 26/2014, la Generalitat valenciana es deixa completament abandonats i sense sustent als menors que siguen tutelats, es dir se'ls separa de la seua familia biologica perque estan en una situacio de risc, i qui deu d'assumir les seues obligacions com a pare, que es l'administracio autonomica, tambe els abandona.

No pot ni deu de servir com a excusa alegar motius economics, donat que, les families educadores i extenses estalvien a l'administracio mes de 17 millons d'euros anuals, que es la diferencia entre el cost d'un menor tutelat en un centre i la manutencio que l'administracio abona a un menor tutelat que estiga en familia educadora o extensa.

Pero si important es l'estalvi economic (quantiat que deixa de pagar) que supon a la Generalitat valenciana mes important es el dret del menor a creixer en familia i tindre un futur digne.

¡Participa! Puncha en l'enllaç i firma a favor dels chiquets valencians.

https://www.change.org/p/generalitat-valenciana-conselleria-de-bienestar-social-asume-tus-obligaciones-con-los-menores-en-tutela-y-o-guarda-de-la-administraci%C3%B3n?tk=T3x4L8vh2ceGPGGmX2ylJ9DCHsjTK35FVbYmA-0mR40&utm_source=petition_update&utm_medium=email&utm_campaign=petition_starter_signature_milestone_email&utm_term=petition_starter_10000_signatures