766 euros menys que la mija nacional per als valencians

25/6/2015

Feix de billets de vint euros

            La crisis ha fet mossa en la bojaca dels valencians i ha forçat una reorientacio de les seues prioritats de gast, a l'igual que en la resta d'Espanya. Les llars han retallat durant la crisis el presupost per a alimentacio ( 12 %), roba (29 %) i oci (30%) pero han tingut que pujar el d'ensenyança (25 %).

            Desemboirat l'espillisme de l'autonomia que nadava en l'abundancia a lloms de la bambolla immobiliaria, la realitat es un territori en indicadors economics molt modests. Un d'ells es la capacitat anual de gast per persona, que ahir publicà l'INE a partir de l'Enquesta de Presuposts Familiars de 2014. Cada valencià dispon de 766 euros menys per a gastar a l'any (9.993 euros) que la mija peninsular, que se situa en 10.759 euros.

            Encara que la cantitat ha creixcut llaugerament, la Nacio Valenciana es situa en el grup de coa en esta classificacio, concretament com la quinta autonomia en menor capacitat de consum dels seus ciutadans una volta biaixats d'imposts. La llista la lidera el Païs Vasc, en 13.313 euros, 3.320 euros mes que els valencians. Les llars de l'estat gastaren una mija de 27.038 euros en 2014, el 0,2 % menys que en 2013 (60 euros menys), lo que representa una estabilisacio passats cinc anys de caigudes, durant els que s'ha retallat el presupost familiar en mes de 4.600 euros. Respecte a 2008, la diferencia es del 14,7 %.

            Les despeses en vivenda no a soles seguix sent la major proporcionalment, sino que ademes ha creixcut un 1,2 % en l'estat respecte a l'inici de la crisis en 2008. Junt en l'aigua, l'electricitat o els combustibles representa el 32,5 % del presuposts. Els seguix el concepte alimentacio (14,9 %) i transport (11,9 %). Curiosament a nivell estatal es gasten mes en tabac i begudes alcoholiques (1,9 % del presuposts), que en ensenyança, a la que apenes dediquen el 1,4 %, encara que aço es aixina pel sistema d'educacio public peninsular. Totes les despeses han disminuit des de 2008 com a conseqüencia la crisis excepte, paradoxicament, el de l'educacio (25,1 %) i el de la vivenda, un 1,2 % superior des de 2008.

            El consum per capita de l'estat seguix per baix de la mija de l'Unio Europea (UE), segons les ultimes senyes publicades per l'oficina comunitaria d'estadistica (Eurostat). El Consum Individual Efectiu (CIE), una mida del «benestar material de les llars», segons apunta Eurostat, mantingue amples divergencies entre els Estats membres de l'Unio, segons senyes preliminars de 2014. Segons eixes estimacions difoses el dia 18 per Eurostat, deu estats membres tingueren un CIE per habitant superior a la mija de l'UE el passat any, sent el nivell mes elevat el de Luxemburc, en el 140 sobre la mija 100. El conjunt estatal es situà en el 90 % de la mija.

CANVIS EN EL PRESUPOST DELS VALENCIANS

concepte                     2008 (€)         2014 (€)        diferencia

Aliments i begudes       4.577             4.028               -12%

Tabac i alcohol               613                510               -16,8%

Vestit i calçat                 1.943            1.376               -29,2%

Llar, aigua, gasolina      8.645            8.747                 1,2%

Mobiliari                        1.644            1.100                  -33,1%

Sanitat                          1.009              955                   -5,4%

Transport                      4.343            3.227                 -25,7%

Comunicacions              968                793                   -18%

Espectaculs i oci            2.181           1.533                 -29,7%

Ensenyança                    295              369                    25,1%

Hotels i bars                  3.076            2.334                 -24,1%

Uns atres servicis          2.417            2.066                -14,5%

Font: INE

Albert Cuadrado